Sneek – Blauwhuis – Heeg – Roodhuis

Sint Antonius van Padua - stempel

Sinds een aantal jaren werken de parochies van Sneek, Blauwhuis, Roodhuis en Heeg samen binnen de Vierpas. De vier parochies vormen per 1 januari 2014 de Sint Antonius van Padua parochie. De basis voor de Sint Antonius van Paduaparochie is het pastoraal plan, dat op 26 november 2011 door het bisdom Groningen-Leeuwarden is gepresenteerd. Iedere kerkgemeenschap zal zoveel mogelijk zijn eigen kleur en karakter behouden. Wij hopen elkaar te vinden op alle terreinen die het Kerk-zijn mogelijk maken zoals liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsbouw. Het doel is door elkaar op te zoeken en de krachten te bundelen een klimaat te scheppen waarin het Evangelie plaatselijk en in groter verband aan de komende generaties kan worden doorgegeven.

___________________________________________________________________________________________


 Mededelingen uit de St. Antoniusparochie: