Heeg

Sint Josephkerk Heeg

Agenda

mrt 2020

datum/tijd evenement

zondag - 01 mrt

Heeg 09:30 - 10:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

Voor Bernard de Jong en overleden familie      
Uit Dankbaarheid       
Stichting‘Tabir’ vertelt over hun project “Mijn school, Mijn toekomst”

A C T I E    I N    D E    V A S T E N                      

De oecumene in Heeg krijgt er een nieuwe loot bij: we gaan de komende 40-dagentijd samenwerken op diaconaal gebied voor het project “Mijn school, Mijn toekomst” van de Stichting Tabir als “Actie in de Vasten”.

“Stichting Tabir wil graag wat betekenen voor kinderen in nood. Met een kleine bijdrage van €1,00 per kind per dag kunnen wij de kinderen voorzien van wat ze nodig hebben. De ouders doen zwaar werk en hebben een loon waarvan ze niet of nauwelijks rond kunnen komen waardoor kinderen ook niet naar school kunnen. De stichting Tabir heeft het doel om ongeveer 250 kinderen in deze situatie te voorzien van onderwijs en zo bij te dragen in hun ontwikkeling.Het geld gaat niet rechtstreeks naar het sponsor kind, maar komt ten goede aan het project als geheel. Van dit geld worden ook de docenten, huur, elektriciteit en water betaald. Voor de school hebben we nieuw meubilair en nieuwe generators nodig”.

Initiatienemer van de stichting is de familie Andrews, met name moeder Venus en zoon Sammy. Onlangs is Pyt Bouwhuis, Oppenhuizen, op hun verzoek toegetreden tot het bestuur en heeft veel pionierswerk verricht voor het verkrijgen van een officiële status. De stichting is nu ingeschreven bij de KvK, heeft het ANBI keurmerk en een eigen website (www.tabir.nl). Ongeveer 21 jaar geleden is de familie Andrews in toen zeer bedreigende omstandigheden  naar Nederland gevlucht omwille van hun christen zijn. Ze wonen momenteel in Makkum.

Het begrip ‘tabir’ staat voor het realiseren van dromen. In het bijzonder de droom voor het realiseren van een bestendige toekomst voor kwetsbare kinderen in het noordwesten van Pakistan. In mei-juni van dit jaar zijn twee medewerkers van de stichting naar Pakistan afgereisd, alwaar ze goede connecties hebben. Zij hebben met eigen ogen gezien dat onze hulp broodnodig is.

Op verzoek verzorgt de stichting een presentatie tijdens kerkelijke vieringen – voor Heeg is dit op zondag 1 maart 9.30 uur in de St. Josephkerk en op zondag 8 maart 9.30 uur in de Haghakerk – en verder in scholen en woonzorgceentra en voor verenigingen. 

Voor verdere informatie en  illustratie treft u bij dit ‘Tijelûk’ een flyer aan en een enveloppe voor een donatie. Deze enveloppe kunt u, liefst goed gevuld natuurlijk, gedurende de 40-dagentijd inleveren in een daarvoor bestemde doos in de kerk die u bezoekt. Ook op de balie van Talma State  staat voor dit bijzonder goede doel een doos. Van harte aanbevolen!

 zaterdag - 07 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema, Ionaviering

Sint Josephkerk, Heeg

voor Akke Miedema – Van der Zee       
voor Rein van der Wey
 deurcollecte: wereldgebedsdag Zimbabwe

De viering van zaterdag 7 maart 2019 staat in het teken van Iona.

In deze viering zal het koor voornamelijk Iona liederen zingen, waarvan sommigen met Friese teksten. Ook de viering zelf zal aangepast zijn en meer in de traditie van Iona staan. U bent van harte uitgenodigd voor deze viering.

Iona (Gaelisch: Ì Chaluim Chille), 

Iona, vroeger ook wel bekend als Hy, is een eiland aan de westkust van Schotland. Het behoort tot de Binnen-Hebriden. Het eiland telt ongeveer 175 inwoners. In 565 stichtte Columba er een klooster (Iona Abbey) dat bijzonder grote in-vloed op deze noordelijke streken van Europa had. Columba, was een Ierse heilige. Hij was van koninklijken bloede. In zijn jeugd was het chris-tendom nog het geloof van een kleine groep edelen. Na het bloedbad van 561 besloot hij Ierland te verlaten en in 565 kwam hij aan op het eiland Iona. Daar stichtte hij een klooster (Iona Abbey) dat de kern zou worden van een heel netwerk van kloosters, abdijen en bisdommen in de hele Kel-tische wereld.

Vele van deze kloosters namen de leefregel van Columba aan. Er is echter geen geschreven spoor van overgebleven. Later werd een poging gedaan deze kloosterregel te reconstrueren in de geest van het Keltische christendom.

Vanuit Iona verspreidde zich een netwerk van kloosters en bisdommen dat zich uitstrekte over heel Schotland en Ierland en zelfs tot in het Saksische gebied van Northumbria. Oswiu van Nort-humbria bekeerde zich in het klooster van Iona tot het christendom. Het eiland werd een heilige plaats waar verschillende koningen van Schotland, Ierland en Noorwegen werden begraven. In 806 werd de gehele populatie van het eiland uitgemoord door de Vikingen. Nog enkele aanvallen volgden en het klooster raakte in verval. Margaretha van Schotland herstelde het weer. In de 13e eeuw is het een benedictijner klooster geworden. In 1938 stichtte ds. George MacLeod op het eiland de Iona Community, een oecumenische ge-meenschap die naar nieuwe wegen zoekt om het evangelie in deze tijd vorm te geven.

Het doel van de gemeenschap is: “om het gemeenschappelijke leven te herbouwen, door te wer-ken aan sociale en politieke verandering, te streven naar vernieuwing van de kerk met nadruk op de oecumene, en nieuwe inclusievere benaderingen van eredienst te verkennen en dat alles ge-baseerd op een geïntegreerd begrip van spiritualiteit.”

Hun gemeenschappelijke regels zijn:

· Dagelijkse gebed en Bijbellezen

· Wederzijdse rekenschap voor het gebruik van geld en tijd

· Geregelde onderlinge ontmoetingen

· Actie voor en bezinning op gerechtigheid, vrede en de heelheid van de schepping

De gemeenschap telt 250 leden, 1500 geassocieerde leden en 1400 vrienden. Deze gemeenschap wordt wel beschouwd als Angelsaksische versie van Communauté de Taizé en vormt de drijvende kracht achter de huidige interesse voor het Keltische christendom.

Peter Wezenberg

 donderdag - 12 mrt

19:30 - 20:30 Oecumenisch avond over Michelangelozaterdag - 14 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Sint Josephkerk, Heeg

voor Rein, Sophia en Geesje Hettinga      
voor Bernardus en Jacoba Zijlstra – De Jongzaterdag - 21 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Sint Josephkerk, Heeg

 voor Jitte en Tietsje Flapper – Jellesma      
voor Jelle en Marie Jellesma – Jongstrazondag - 22 mrt

Heeg 19:30 - 20:30 Vesperviering in de Hagha kerk

Heeg – Haghakerk, Heeg

Zondag 22 maart is de laatste vesper van dit seizoen, dit keer naar aanleiding van het gedicht van Bonhoeffer met de titel ‘geluk en ongeluk’. Pastor Foekema zal voorgaan in deze vesper, die om 19.30 uur in de Haghakerk is. Van harte uitgenodigd.zondag - 29 mrt

Heeg 09:30 - 11:00 Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema (Viering met muziek van Willy Zijlstra en band)

Sint Josephkerk, Heeg

voor Rennie Rijpma – Van der Heide       
voor overleden familie Fokke Flapper

Viering met muziek van Willy Zijlstra en band.  De groep is heel erg hard aan het oefenen om op deze zondag iets heel moois te laten horen. Ze zullen nummers zingen van bijvoorbeeld Boudewijn de Groot, maar ook “Iedereen is van de wereld” van The Scene. “Hallelujah” het bekende lied van Leonard Cohen ook gecoverd door Lisa Lois en “You Say” van Lauren Daigle. Het zijn liederen met prachtige teksten. We zijn heel benieuwd. U bent van harte welkom op zondag de 29e.