BERICHT VAN DE PCI (PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING) 2022-maart

In het bestuur van de PCI heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Na jarenlange trouwe dienst heeft bisschop van den Hout eervol ontslag verleend aan penningmeester Manfred de Wolff en benoemd als zijn opvolger Rein de Wolff. Het bestuur bestaat nu uit:

Voorzitter: Jetse Brandsma, Reahûs
Secretaris: Maurits Flapper, Heeg ()
Penningmeester: Rein de Wolff, Irnsum
Notulist: Cathrien Couperus – Andela, Blauwhuis
Algemene zaken: Adrie Hegie, Sneek
Geestelijk adviseur: Pastoor

U vraagt zich mogelijk af ‘Waar houdt de PCI zich tegenwoordig zoal mee bezig?’. Vooropgesteld zij dat de PCI een bestuurlijke functie heeft en (in beginsel) geen werkgroep is. De enige uitvoerende taak is het verlenen van individuele noodhulp. Hierop kunt u ieder bestuurslid aanspreken.

De uitvoerende taken worden waargenomen door Sandra Kwakman (, 06-51809996) in dienst als coördinator ‘Budgetmaatjes’ (ons grootste project) – , de werkgroepen Diaconie, de werkgroep MOV en andere vrijwilligers, zoals de gastvrouwen en gastheren van de Loodsboot.

De functie van Diaconaal Opbouw Werker (DOW-er) is na het vertrek van Kees van Kordelaar vacant. In samenwerking met Solidair Friesland is het bestuur bezig hierin weer te voorzien zo mogelijk met de PKN, Sneek.
Ook in samenwerking met Solidair Friesland en met andere kerkgenootschappen wordt getracht een Diaconaal Centrum in Sneek (DCS) te vestigen. Het doel is dan ‘De Schuilplaats’, ‘De Herberg’, ‘Budgetmaatjes’, onze eigen ‘Loodsboot’ en mogelijk nog andere diaconale opvang in één gebouw onder te brengen.
Verder is er het Diaconaal Platform Sneek (DPS). Een oecumenisch initiatief met acties als ‘Kanskaart’, ‘Luisterlijn’ en ‘Soep en Zin wandeling’. Dit moet verder worden ontwikkeld.

De PCI ondersteund ook lokale initiatieven zoals Scheepsmaatjes, Voedselbank, Stichting ‘De Herberg’, Stichting ‘Rwanda Rises Foundation’, Stichting ‘Tabir’ en andere lokale diaconale acties.
Al deze uitvoerende taken moeten bekostigd worden. En hierin heeft de PCI een spilfunctie. Haar eerste verantwoordelijkheid is dan ook het beheren en verwerven van geldelijke middelen om bovenstaande werken van barmhartigheid en gerechtigheid mogelijk te maken. Voor het verwerven van fondsen is er een nauwe samenwerking met Solidair Friesland.
Iedere parochiaan met een diaconaal project kan een beroep doen op de PCI (). Ieder bestuurslid is hierop aan te spreken.
Recent zoeken we wederzijds ook naar vormen van samenwerking met de PCI van de Zalige Titus Brandsma parochie. Zo is het project ‘Budgetmaatjes’ ook in uitvoering in hun parochie.

Bij voortduring zijn er vele en diverse zaken aan de orde waardoor we naarstig op zoek zijn naar uitbreiding van ons bestuur met twee collega’s.

Voor informatie, vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van onze bestuursleden.


Bestuur PCI St. Antonius van Padua parochie