Bericht van de diaconaal werker

Kees van Kordelaar over armoede in corona tijd.

Het coronavirus heeft hard toegeslagen en veel van wat we als samenleving tot voor kort vanzelfsprekend vonden onderuit gehaald. Veel mensen zijn ziek geworden en als gevolg van het virus overleden. Hier in Friesland lijken we tot nu toe nog enigszins de dans ontsprongen te zijn al is het nog veel te vroeg om algemene conclusies te trekken. Als ik het over de dans ontspringen heb doel ik met name op het aantal besmettingen en de daar bijbehorende ziekteverschijnselen. Want een ander aspect zijn de economische gevolgen van het coronavirus. Hier gaan we onvermijdelijk in de nabije toekomst mee te maken krijgen. Bedrijven die omvallen, mensen die hun baan verliezen en ZZP’ers die zonder werk komen te zitten. Als straks de ondersteunende maatregelen vanuit de overheid worden afgebouwd zal de daadwerkelijke (economische) schade zichtbaar worden. Ik verwacht dat er binnen onze parochiegrenzen een toename zal komen van mensen die geconfronteerd gaan worden met schuldenproblematiek en armoede. Ik verwacht hiermee ook dat er een groter beroep gedaan zal gaan worden op de PCI. Immers de Caritas heeft een belangrijke taak in het steunen van mensen in financiële nood zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap.

Wat is armoede?

Mensen zijn arm wanneer ze voor langere tijd weinig middelen hebben om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Armoede is dus een relatief begrip. Want wat in Rwanda als minimaal noodzakelijk benodigd geldt is van een andere orde dan in Nederland.

Tot het minimale levenspeil behoren de dagelijkse levensbehoeften zoals voeding en kleding, huisvesting, zorgpremie en verzekeringen. Maar ook het volwaardig kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is van primair belang. Vaak echter resulteren financiële problemen in een sociaal isolement.

De afgelopen jaren is, ondanks de economische voorspoed, het aantal mensen met schulden sterk toegenomen. Nu is er bij armoede niet altijd sprake van schulden, maar u snapt dat als men structureel van weinig geld moet rondkomen schulden zo zijn gemaakt. Ook bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner, echtscheiding of werkloosheid is er een verhoogd risico op schulden. Er moet dan een nieuw evenwicht worden gevonden, vaak ook financieel. Uit onderzoek blijkt dat bijna 60 procent van de mensen met een betalingsachterstand te maken heeft gehad met een dergelijk ingrijpende levensgebeurtenis. Hierbij is het ontbreken van overzicht een belangrijke veroorzaker van financiële problemen.

Grote impact

Schulden hebben een grote impact op je dagelijkse leven. Het raakt iedereen die er bij betrokken is en het is een aanslag op je psychisch functioneren. Het kan er voor zorgen dat je niet meer leeft maar aan het overleven bent. De gevolgen zijn vaak schrijnend, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. En het gaat om veel mensen. Al voor de coronacrisis had één op de vijf huishoudens betalingsproblemen en zijn er 700.000 huishoudens met ernstige betalingsproblemen. Lang niet iedereen die in deze situatie verkeert maakt gebruik van hulpverlening. Een deel denkt dat de problemen niet zo groot zijn dat men hier hulp bij nodig heeft, een ander deel schaamt zich en durft de stap naar ondersteuning niet te zetten.

Problematisch

Schulden zijn problematisch wanneer:

  • Er sprake is van een betalingsachterstand van een aantal maanden voor de woonlasten, lopende leningen, energie-of waterrekening, zorgverzekering, gemeentelijke en andere belastingen, telefoonrekeningen of het schoolgeld;
  • Er vorderingen in behandeling zijn bij deurwaarders en incassobureaus;
  • Schuldeisers niet bereid zijn een regeling te treffen.

Professionele hulp

Ook u kunt zelf of in uw eigen omgeving te maken krijgen met situaties waarbij de schulden zo hoog zijn dat u of iemand die u kent niet meer in staat is hier op eigen kracht uit te komen. Juist bij problematische schulden is specifieke deskundigheid nodig. Schroom vooral niet om deskundige hulp in te schakelen, ook als het iemand uit uw omgeving betreft: moedig de persoon in kwestie aan om deskundige hulp in te schakelen. U kunt daarbij altijd een beroep om mij doen. Zeker wanneer de schuldenproblematiek het gevolg is van verslavingsproblematiek of psychische kwetsbaarheid en als er afspraken moeten worden gemaakt met schuldeisers is het doorverwijzen naar professionele ondersteuning aan te bevelen. U kunt hiervoor terecht bij de gebiedsteams van de gemeente SWF, te bereiken via 140515, maar als dit voor u een stap te ver is kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Samen kunnen we kijken naar wat in uw situatie verstandig is om te doen en de benodigde stappen zetten.

Juist nu!

De verwachting is dat veel mensen financieel getroffen gaan worden als gevolg van het coronavirus. De impact kan groot zijn. We moeten er als kerk zijn voor deze mensen. Om elkaar te ondersteunen in deze onzekere tijd. Door een luisterend oor te bieden, maar ook door mensen praktisch bij te staan in een situatie waarbij er een nieuw evenwicht moet worden gevonden in de financiële situatie. Hoe eerder we hiermee aan de slag kunnen, hoe kleiner op termijn de nadelige gevolgen zijn. Dus mocht u mensen kennen, of bent u zelf door omstandigheden in financiële nood geraakt: aarzel niet, maar laat het me weten. Samen staan we sterker!

Ik ben bereikbaar via of telefonisch op 06-19905519 .