Corona en ús Sint Vitus Tsjerke

Berjocht fan Pastor Foekema ‘boodschap van hoop en troost’

  • In het hele land luiden woensdag vanaf 19 uur een kwartier lang de kerkklokken.
    De Raad van Kerken roept alle kerken op om mee te doen en zo een boodschap van “hoop en troost” te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.
    Het is de bedoeling dat de kerkklokken vandaag en op woensdag 25 maart en 1 april worden geluid.
  • John hat de kosters oproppen hjir oan mei te wurken.
    Jûn komme Simme en Jan, takom wike John en Sicco enz.

Brief Pastoor vd Weide

  • Dizze wike sit der in brief fan pastoar vd Weide bij it Parochyblêd mei belangrike Corona maatrigels foar ús Sint Antonius van Padua parochy
  • Hjiryn stiet ek wannear de doar fan ús Sint Vitus los is foar it oanstekken fan in kears en of gebed.

Berjocht fan de bisskoppen oer Peaske

Aktueel nijs

Reaksjes en fragen oer de Sint Vitus lokaasje graach fia

Ut de brief fan Pastoar: ik wens u allen sterkte en uithoudingsvermogen toe.