Skip to content

Diaconie PCI beleidsplan versie juli 2020

Caritas R.K. parochie “Sint Antonius van Padua”

WantIkHadHongerEnJijHebtMijTeEtenGegeven….

Inventarisatie
en
Beleidsplan voor diaconie
PCI
Sint Antonius van Padua parochie
Blauwhuis – Roodhuis – Heeg – Sneek

H E R Z I E N E V E R S I E – juli 2020

Inhoudsopgave

 1. Geloven op maandag: op weg naar een diaconale parochievisie.       Pag. 2
 2. Parochiële diaconale kaart St. Antonius van Padua Parochie.  Pag. 6
 3. Nieuw beleid voor parochiële diaconie.  Pag. 14
 4. Sociale kaart gemeente Súdwest-Fryslân (gedeeltelijk).        Pag. 19
 5. Ondersteuning. Pag. 23
 6. Bijlagen. Pag. 23

A. GELOVEN OP MAANDAG: OP WEG NAAR EEN DIACONALE PAROCHIEVISIE

Op 1 juli 2014 is de H. Antoniusparochie officieel van start gegaan. Deze parochie is ontstaan uit de fusie van de H. Vitus te Blauwhuis, H. Jozefparochie te Heeg, de H. Martinusparochie te Roodhuis en de H. Martinusparochie. Conform het beleid van het bisdom wordt een nieuwe Parochiële Caritas Instelling opgericht. Deze bouwt voort op het diaconale werk van de bestaande PCI’s en diaconale werkgroepen van de eerdere parochies. Om ook deze fusie goed te laten verlopen is een beroep gedaan op Solidair Friesland voor inhoudelijke reflectie op diaconie, voor inventarisatie van bestaande diaconale werkzaamheden en voor de ontwikkeling van een beleidsplan voor diaconie voor de komende jaren.

Van dit proces is het rapport “Want Ik had honger en jij hebt mij te eten gegeven…” uitgebracht, met als ondertitel “Inventarisatie en beleidsplan voor diaconie in de H. Antoniusparochie”. Deze brochure is daarvan een samenvatting. Het integrale beleidsplan met bijlagen is op te vragen bij het secretariaat van de nieuwe Parochiële Caritas Instelling.

Voor de eerste fase van het project “Geloven Op Maandag” zijn in de afzonderlijke parochies en Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) gesprekken gevoerd over de betekenis van en visie op diaconie. Dit is gebeurd o.a. aan de hand van het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 25: de zeven werken van barmhartigheid en met behulp van de expositie met begeleidende handreiking van Solidair Friesland. In deze expositie staan de zeven werken van barmhartigheid centraal en worden ze vertaald naar de noden van onze tijd. De achtergrond van de zeven werken van barmhartigheid is de befaamde uitspraak van Jezus, vrij kort voor zijn laatste activiteiten zoals het laatste avondmaal en de gevangenneming in de Hof van Getsemane: “Alles wat ge de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij mij gedaan”. Zo houdt Hij zijn gehoor een spiegel voor en vinden christenen tot op de dag van vandaag inspiratie om hun geloof te vertalen in concrete inzet voor mensen in eenzaamheid, mensen aan de rand van de samenleving, mensen die worden uitgesloten, etc. etc.

De zeven werken van barmhartigheid zijn:

 • De hongerigen te eten geven.
 • De dorstigen te drinken geven.
 • De vreemdelingen opnemen.
 • De naakten kleden.
 • De zieken bezoeken.
 • De gevangenen bevrijden.
 • De doden begraven.

In onze tijd worden als 8e en 9e en vanuit onze parochie als 10e aan deze werken toegevoegd:

 • De vrede bewaren.
 • De schepping behoeden.
 • Geestelijke nood lenigen.

De werken van barmhartigheid hebben overwegend een sociale doelstelling: in één-op-één-contact nabij zijn, tot troost en bemoediging van mensen in nood. Alle kerken zijn actief op dit gebied. Daarnaast is er dikwijls, aanvullend op de werken van barmhartigheid, inzet voor gerechtigheid nodig. Dit om te voorkomen dat mensen afhankelijk raken van hun hulpverleners en om te voorkomen dat problemen zich blijven voordoen en er ongelijke behandeling ontstaat. Ook voor de realisering van deze maatschappelijke doelstellingen zijn kerken actief. Vaak samen met anderen. Beide vormen van

inzet, de sociale én de maatschappelijke inzet, behoren tot het werkveld “diaconie” van de kerk. De inzet voor barmhartigheid en gerechtigheid gaat hand in hand, op weg naar het Koninkrijk waarvan Jezus sprak in o.a. de rede van de Zeven Werken van barmhartigheid (Mt. 25).

Op pagina 3 hebben de locaties van de H. Antoniusparochie aangegeven op welke terreinen zij denken dat hun locatie betrokken is op een of meer van de werken van barmhartigheid.

Caritas en diaconie: werken aan barmhartigheid en rechtvaardigheid.

Het voertuig om met name de maatschappelijke activiteiten van de kerk mogelijk te maken, is de eerder genoemde Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s). Deze heeft als onafhankelijk orgaan – onder toezicht van de bisschop – de taak om namens de parochie de caritas te realiseren.

In het PCI-reglement wordt caritas als volgt gedefinieerd:

“Het vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

Sinds de eindjaren ’80 heeft ook het begrip diaconie ingang gekregen in de katholieke geloofsgemeenschap. Veelal wordt daarbij de definitie gebruikt uit het Handboek Barmhartigheid en Gerechtigheid: Diaconie = het handelen vanuit en door de kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen, dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Caritas en diaconie zijn andere termen voor de zelfde boodschap: als christenen werken aan barmhartigheid en gerechtigheid. De wijze waarop dat gebeurt kan zeer divers worden ingevuld. De Caritas omvat dus meer dan alleen financiële steun aan individuele noden. Caritas (letterlijk: naastenliefde) is een equivalent van diaconie (letterlijk: dienstbaarheid – aan kwetsbaren en aan de samenleving), en zet zich in voor zowel sociale als maatschappelijke doelstellingen.

Een tweede opmerking betreft het criterium voor het doel: het willen aanpakken van de sociale of maatschappelijke nood is daarin bepalend, niet de katholieke achtergrond.

1.      DE PAROCHIE EN 7 (10) WERKEN VAN BARMHARTIGHEID.

Op de vraag “Welke personen, groepen, projecten of organisaties besteden actief aandacht aan de ‘werken van barmhartigheid’ of het ‘werken aan gerechtigheid’ in de parochie?” worden per locatie de volgende activiteiten genoemd.

Blauwhuis:

Bezoekgroep: vrijwilligers die huisbezoek doen. In een kleine gemeenschap weet je meestal wel wie

er ziek is of in andere omstandigheden verkeert welke een bezoek(je) waard zijn.

MOV-groep: is actief voor noden elders in de wereld voornamelijk middels landelijk opgezette acties.

Heeg:

De diaconale activiteiten worden verzorgd door de bezoekersgroep, de werkgroep MOV en de werkgroep Diaconie, welke laatste ook coördinerend optreedt. De locatie is verdeeld in 8 wijken met een contactpersoon, die verantwoordelijk is voor het bezoekwerk en het doorgeven van hulpvragen/ problemen in de betreffende wijk. De contactpersonen vormen samen de bezoekersgroep. De werkgroep MOV brengt landelijke acties, zoals Vasten- en Adventsactie, onder de aandacht en met name deze twee in afstemming met de andere drie locaties. Naast de Kerstactie regelt de werkgroep Diaconie het koffiedrinken na de zondagsviering (met een vrijwillige bijdrage voor een goed doel) en is men beschikbaar voor (interkerkelijke) activiteiten van anderen.

Roodhuis:

Er is een MOV- en een bezoekersgroep. Zij verrichten de diaconale werkzaamheden.

De bezoekersgroep bezoekt ouderen en zieken die extra aandacht kunnen gebruiken.

Sneek:

Aandacht voor rouw- en verliesverwerking

Bezoek aan zieken thuis en in het ziekenhuis.

Aandacht voor bestrijding van armoede middels de Voedselbank.

Aandacht voor daklozen door financiële steun en actieve medewerking aan de Herberg.

De wijkhoofden hebben een diaconale signaleringsfunctie.

De MOV-groep coördineert de Vasten- en Adventsactie.

2.           DE PLAATS VAN DE PAROCHIE IN DE SAMENLEVING

 1. Waar staat de parochie? En waar willen we naar toe?

Het PCI-bestuur en de diaconale werkgroepen hebben het zelfbeeld van de parochie van een redelijk actieve en maatschappij-betrokken kerk. Maar daar wil men nog meer van laten blijken. Als ideaalbeeld schetst men unaniem: een op de maatschappij betrokken parochie met veel werkgroepen en acties. We voegen de daad bij het woord/Woord.

 • Hoe denkt u dat de samenleving de parochie ziet?

Ook hiervan schets men overwegend dat er veel contact en samenwerking is op sociaal en diaconaal

terrein. En ook hier ziet men deze contacten en samenwerking graag voortgezet en versterkt.

De samenleving vraagt om een actieve inzet van de kerken. In de jaren 50-80 werd de diaconale inzet van de kerken afgebouwd. De overheid en sociale wetgeving namen het over. De kerk koos in die periode via MOV-werk voor de bestrijding van armoede in en ontwikkeling van de 3e wereld. Daarnaast voor het eigen bezoekwerk aan ouderen, zieken en nabestaanden van de parochie. Sinds de jaren 1980 is de vraag naar de inzet van de kerk weer ontstaan en vooral sinds 2000 is de vraag weer sterker. Overheden en maatschappelijke organisaties zoeken weer steun bij de kerk. Individuele verzoeken om steun van de mensen zelf zijn er niet veel. Dat komt met name door schaamte. Deze vraag zal zeker toenemen. Het is een zorgpunt dat de laatste jaren steeds meer aandacht vraagt. De samenwerking met andere kerken en andere maatschappelijke organisaties is steeds belangrijker geworden. De vraag daarnaar zal blijven toenemen. De kerken nemen hun verantwoording in de bestrijding van armoede en de aanpak van schulden bij particulieren. De verschillen tussen arm en rijk worden groter en de groep mensen in armoede blijft groeien.

Het past bij de visie van de parochie dat de overheid niet alles hoeft te regelen. De mensen kunnen zelf ook veel doen, ook op het gebied van hulpverlening. De mensen zijn er nu ingesteld op dat alles kan en dat ze voor alles naar de overheid kunnen stappen. Een deel van de mensen zal een beetje hulp nodig hebben om problemen op te lossen, maar de meesten zijn zelf goed in staat om hun problemen op te lossen of daarin de juiste weg te vinden. De parochie kan daar een rol in spelen, in principe samen met anderen. In ieder geval met de andere kerken en wellicht ook met de moskee. De parochianen hebben de sociale betrokkenheid van huis uit meegekregen. De een misschien wat meer dan de ander. De zorg voor ouderen was vanzelfsprekend. Ook de aandacht voor zieken en nabestaanden krijgt van oudsher veel aandacht. De laatste jaren zien we wel meer vragen – met name omttrent jeugdzorg – op ons afkomen, maar er zijn nog geen activiteiten ontwikkeld. Wel b.v. met mensen met een verstandelijke beperking.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, voor werk en inkomen en voor zorg aan langdurig zieken en ouderen. In deze zijn er twee pijnpunten:

 1. In het kader van de bezuinigingen worden budgetten gekort. Het hoe, wat en wanneer is nog onduidelijk. Daardoor zijn gemeenten hiervoor mogelijk niet op tijd ingericht. Dit is een risico.
 2. Ook het werken vanuit de wijk, alles komt bij elkaar in de wijk, wordt prominent.

Voor kerken, met name diaconale vrijwilligers, is het van belang om deze ontwikkeling goed te blijven

volgen en haar eigen rol, mogelijkheden en beperkingen daarin te bepalen.

3.       DE 7(10) WERKEN VAN BARMHARTIGHEID IN DE ST. ANTONIUS VAN PADUA PAROCHIE.

Aan nagenoeg alle 7 (10) werken van barmhartigheid – dikwijls ook indirect, dat wil zeggen zonder één op één contact – wordt aandacht besteed zoals voorbeelden aangegeven in onderstaand schema. Het symbool ➲ verwijst naar de laatste kolom en wordt al of niet parochiebreed gedragen. Een werk verdient meer aandacht bij een cursief gedrukte invulling met een vraagteken. Ook wanneer een blok niet is ingevuld zou hier mogelijk meer aandacht aan kunnen worden besteed. De PCI, het parochiebestuur en de locatieraden zijn aanspreekpunten voor vragen, signalering en doorverwijzing.

‘De 10 werken’BlauwhuisHeegRoodhuisSneekParochie
De hongerigen te eten geven. (indirect)Inzameling Voedselbank. MOV-acties. Donaties PCI.
De dorstigen tedrinken geven. (indirect)Inzameling Voedselbank. MOV-acties. Donaties PCI.
Devreemdelingen opnemen.➲ Hulp bij gezinshereniging.Bezoekersgroep. Werkgroep Diaconie.
De naakten kleden.➲ Dorcas. Leger des Heils.Kledingbus (DOW).
De zieken bezoeken.➲ Ziekencomité.Bezoekersgroep.
De gevangenen bevrijden.Budgetmaatjes (DOW). Bezoekersgroep.
De doden begraven.Werkzaamheden kerkhof. Rouwverwerking?IdemIdem. IdemIdem. Contact met Hospice. Rouwverwerkingsgroep ‘Omzien naar elkaar’. 
De vrede bewaren.     
De schepping behoeden.     
Geestelijke nood lenigen.Bezoekersgroep (met name eenzaamheid).
‘Mindergespecificeerd’.➲ Bijdragen
thuissituatie
(traplift,
kerktelefoon).
Kerstbrood
‘arbeiders’
Greonterp,
testamentair
vastgelegd.
Jongeren-
diaconaat (bv.
maatsch. stage).
Steun aan (kwetsbare) jongeren?

B. PAROCHIËLE DIACONALE KAART ST.ANTONIUS VAN PADUA PAROCHIE.

In alle locaties zijn de diaconale werkzaamheden en contacten geïnventariseerd.

In de nieuwe situatie is er één Parochiële Caritas Instelling met activiteiten rond en vanuit de vier

locaties. De contactadressen voor diaconale aangelegenheden zijn de volgende.

PCI
Maurits Flapper
Osingahuzen 39
8621 XC Heeg
06 14834121

Locatie Blauwhuis
Sicco Rypma,
Van der Looswei 28,
8615LX Blauwhuis.
0515-579476

Locatie Heeg
Suze Huitema,
De Skatting 22,
8621BM Heeg.
0515-442553 /

Locatie Roodhuis
Sieb Hiemstra
Slenk 16
8632 TN Tirns
0515-569598

Locatie Sneek
Betty Edens
Molenkrite 75
8608 XC Sneek
0515-414682

INTERMEZZO

Citaat van de H.Teresa van Calcutta:

“Kijk, wij hebben een verkeerd idee dat alleen honger naar brood honger is. Er is een veel grotere en veel pijnlijkere honger: honger naar liefde, naar het gevoel gewenst te zijn, om iemand voor iemand te zijn.
Een gevoel van ongewenst, ongeliefd en afgewezen te zijn. Ik denk dat dat een heel erge honger is en een heel grote armoede.”

 1. Diaconale werkgroepen en activiteiten van de locaties.
Locatie:BlauwhuisHeegRoodhuisSneek
Werkgroep Diaconie X X
Bezoek aan zieken en ouderenXXXX
Communie brengen aan ziekenXXXX
Werkgroep in zorgcentrum of verpleeghuis   X
Werkgroep Verlies Verwerken   X
Werkgroep MOV (Missie,Ontwikkeling,Vrede)XXXX
Wijkhoofden voor diaconale signaleringXXXX
     
 • Contacten met katholieke organisaties m.b.t. diaconale activiteiten
Locatie / ParochieBlauwhuisHeegRoodhuisSneekSt.Antonius
Commissie Diaconie ZW    X
R.K. BasisschoolXXXX 
KVG / Zij-actiefXXXX 
KBOXXXX 
Solidair FrieslandXXXXX
Rwanda Rises Foundation X  X
Bouwen met Bouma’s X   
Stichting vd Weij-Fonds    X
      
 • Diaconie door middel van oecumenische en algemene organisaties.

In de locatie Sneek is de meeste interkerkelijke diaconale samenwerking, te weten:
IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg)
WMO-platform
Werkgroep Maatschappelijke Stage
Voedselbank
Stichting ‘De Schuilplaats’, Singel 82A (ma. en do. warme maaltijd voor dak- en thuislozen)
Stichting ‘De Herberg’, Kloosterdwarsstraat 3 (aanloop- en doorgangshuis)
Contact met de ‘Joseph Wresinski Cultuur Stichting’ (theatergroep)

In de locatie Heeg is de volgende interkerkelijke diaconale samenwerking:
Interkerkelijke Actie Schoenendoos.
Oecumenische Werkgroep voor diensten en diaconale zaken.

In de parochie het project Budgetmaatje in samenwerking met de gemeente (DOW).

4. Diaconale activiteiten en thema’s gedurende de afgelopen vijf jaar.

Blauwhuis:

 • Scheepsmaatjesdag voor mensen met een verstandelijke beperking. Jaarlijkse actie.
 • Verbouw Jeugdhuis Sie-Sa (eigendom) zodat dit weer voldoet aan alle eisen voor activiteiten voor tussenschoolse opvang, peuters- en kleuterclubs en voor activiteiten met jongeren van 12 – 20+ en volwassenen.
 • Maart 2014 is er een nieuwe Werkgroep 55+ opgestart, 4 wekelijkse bijeenkomst in de huiskamer van de RK Pastorie, gemiddeld 25 deelnemers, organisatie Tellens in samenwerking en financiële steun van Caritas en Dorpsbelang.
 • MOV-acties, zoals Vastenactie met en op de basisschool en inzameling voedselbank.

Heeg:

 • Vastenactie, samen met de R.K. Basisschool en verdere MOV-acties.
 • Inzameling voedselbank.
 • Veertiendaagse koffieochtenden, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel.
 • Rwanda Rises Foundation.

Roodhuis:

 • Scheepsmaatjesdag voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Vasten- en Adventsactie in samenwerking met basisschool.

Sneek:

 • Rond de Kribbe: diaconale open ontmoetingsdag op 3e Kerstdag
 • Thema-avond “Wie ben jezelf in gesprek” voor de wijkhoofden.
 • Rouwverwerkingsgroep.
 • Presentje Kerstmis / Pasen (Ziekencomité).
 • Voedselpakketten.
 • 70 / 80 jarigen kaartje sturen.
 • Ziekenhuisbezoek.
 • 2 x collecte voor de ziekenbezoekgroep (Ziekencomité).
 • Scheepsmaatjesdag voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Ouderenbezoek.
 • Koffieochtend voor ouderen (1 x per maand).

5.           De brede inbreng van de Diaconaal Opbouw Werker (DOW).

RAPPORTAGE

Activiteit:            Diaconaal opbouwwerk en budgetmaatjesproject

Periode:             oktober 2017-januari 2018

Medewerker:       Kees van Kordelaar

Aantal uren:        12 uur per week

Op initiatief van: PCI van de St. Antonius van Padua Parochie

Op verzoek van de PCI van St. Antonius van Padua Parochie de is onderstaande rapportage geschreven. Gezien de aard van mijn werkzaamheden heb ik ervoor gekozen om een aantal initiatieven nader uit te werken wetende dat ik hierin niet volledig kan zijn.

Resultaten/activiteiten:
Dag van de armoede 2018
Dag van de armoede 2017
Bij jou in de buurt

Op 20 oktober jl heeft in het kader van de ‘dag van de armoede’ een inspiratiedag plaatsgevonden met als titel “Bij jou in de buurt” in het Martinushuis te Sneek.

Deze dag werd georganiseerd door de Arme kant van Fryslân, de initiatiefgroep armoede van de gemeente Súdwest-Fryslân en Timpaan welzijn.

Het thema van de bijeenkomst was het creëren van nieuwe sociale infrastructuur op buurtniveau en hoe deze een positieve bijdrage zou kunnen leveren in de aanpak van armoede.

Uit een recent gepubliceerd onderzoek van Movisie met als titel “wat helpt bij de aanpak van armoede” kwam onder andere naar voren, dat het terugbrengen van sociale infrastructuur op wijk- en buurtniveau een bijdrage kan leveren aan de vermindering van armoede.

Dit was de aanleiding om rond dit thema een inspiratiedag te organiseren.

De dag werd ingeleid door Jaap Koen Bijma van Stichting Doarpswurk die een inspirerend betoog hield over hoe onze samenleving zich vanaf het begin van het Christendom heeft ontwikkeld en hoe de rol van het collectief en de plaats van het individu in de loop van de geschiedenis is veranderd. Het draait uiteindelijk om balans en in dit tijdsgewricht zijn we duidelijk te ver doorgeschoten naar het individualisme en de doelgerichtheid. Er is te weinig ruimte voor mystiek en teveel ligt de nadruk op de wetenschap en de cognitie. Hij is overigens positief over het herstellend vermogen en gaat er zeker vanuit dat we op een zeker moment deze balans zullen bereiken, echter tevens is het ook een proces dat altijd zal doorgaan en zich zal blijven ontwikkelen.

Vervolgens heeft Chris Wever, oprichter van de Sociale winkel in Broek op Langedijk ons meegenomen in zijn verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de Sociale winkel en de functie die het op dit moment heeft. Een mooi voorbeeld van een nieuw sociaal lokaal initiatief op wijkniveau.

De dag werd afgesloten door Johannes Langkester van Stichting duurzame dorpen. Hij vertelde over veel lokale initiatieven binnen Friesland en wat er voor nodig is om deze van de grond te krijgen en te bestendigen. Bijvoorbeeld rond duurzame energie en landbouw. Vervolgens werden we zelf aan het werk gezet en zijn we aan de slag gegaan met het nadenken over een lokaal initiatief bij ons in de buurt.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Louis Bakker hebben we, zo bleek ook na de reacties na afloop, een zeer inspirerende dag gehad die zeker een vervolg zal krijgen.

We hopen van harte dat deze dag een aanzet is geweest om ergens binnen Friesland een nieuw sociaal én lokaal initiatief van de grond te krijgen.

Inmiddels is de werkgroep bij elkaar geweest en is besloten een vervolgbijeenkomst te organiseren voor belangstellenden. Tevens heeft de werkgroep aangegeven ook voor volgend jaar de “dag van de armoede” te willen organiseren.

De werkgroep die in 2017 de dag van de armoede heeft georganiseerd heeft zich tijdens de evaluatie gecommitteerd aan de organisatie van de dag van de armoede 2018. De eerste verkennende bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. De eerste opdracht waar de werkgroep voor staat is het bepalen van een thema voor dit jaar. Ik ben overigens verheugd over het feit dat we met dezelfde werkgroep de dag kunnen gaan organiseren.

KLEDINGBUS

Het project kledingbus loopt naar tevredenheid. Het aantal bezoekers in de verschillende dorpen en wijken varieert, maar de vrijwilligers geven allemaal aan dat ze erg veel voldoening halen uit hun werk en dat er ook veel gebruik wordt gemaakt van de koffiehoek. Gemiddeld zitten we op 12 bezoekers per dagdeel. En er ontstaan mooie contacten en met name de combinatie van kledinginbreng en kleding halen werkt in de praktijk erg goed. Vanaf januari 2018 is de route verder uitgebreid en is de bus ook op vrijdag gaan rijden, langs een aantal verzorgingshuizen.

Een praktijkvoorbeeld

Afgelopen maandag was ik in de kledingbus. De eerste stop was Oppenhuizen waar we gedurende de ochtend negen mensen mochten begroeten in de bus. Twee van de bezoeksters waren al eerder geweest en gingen in op de uitnodiging voor een kopje koffie. Zo kwamen we in gesprek en vertelde één van de vrouwen dat ze weliswaar 24 uur per werkte maar feitelijk onder bijstandsniveau verdiende. Uit trots en de angst om in de ambtelijke molen van de gemeente terecht te komen had ze de afgelopen jaren geen aanvulling aangevraagd vanuit de bijstand en was daardoor ook niet in aanmerking gekomen voor andere voorliggende voorzieningen vanuit de gemeente. We hebben wat door gepraat over haar situatie en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een afspraak die ik met haar heb kunnen maken voor volgende week bij haar thuis om te bespreken welke opties ze heeft en welke keuzes ze hierin kan maken. Dit vind ik nou een prachtig voorbeeld van waar een bezoekje aan de kledingbus toe kan leiden en zo hadden we het ook voor ogen toen we met het idee aan de slag gingen.

Het project kledingbus heeft de afgelopen periode geen reden tot klagen gehad als het gaat om positieve aandacht . Vooral de uitzending van Kruispunt tv heeft heel veel positieve reacties opgeleverd en een grotere bekendheid. Dit hebben we ook direct gemerkt in het aantal bezoekers aan de kledingbus in de dorpen en wijken die we met de bus aandoen en in de aanmelding van een aantal extra vrijwilligers. Daarnaast hebben we ook een aantal financiële bijdrages mogen ontvangen. Vanaf januari bezoeken we nu ook tweewekelijks twee wijken in Sneek. Een van de vrijwilligers op de vrijdag is een vrouw met een verstandelijke beperking die haar dagbesteding normaal gesproken bij Philadelphia heeft. Zij vindt het geweldig om op de bus de rol van gastvrouw te vervullen en wij vinden het geweldig dat we haar de mogelijkheid kunnen bieden om haar horizon te verbreden en haar talenten en kwaliteiten in te kunnen zetten.

Het bestuur van de kledingbus is druk doende met het rondkrijgen van de exploitatiebegroting voor de komende jaren en we zijn hoopvol gestemd dat dit gaat lukken.

Afgelopen januari waren we ook aanwezig bij de Kernen met pit prijsuitreiking in Joure. We waren genomineerd als project en zijn tweede geworden. Een tuinproject op Schiermonnikoog is verkozen tot winnaar en heeft een bedrag gewonnen. Nu kreeg ik van de week een mailtje van de initiatiefneemster van de tuin waarin ze aanbood om het bedrag te delen met de kledingbus. Wat een prachtig gebaar! Van het voorjaar gaan we me met een aantal vrijwilligers naar Schiermonnikoog om ze persoonlijk te bedanken.

Budgetmaatjesproject

Ik heb de beschikking over een team van 18 budgetmaatjes, met diverse achtergronden en motivaties maar allen zeer gemotiveerd om iets te betekenen voor mensen in een (dreigende) schuldensituatie.

Er lopen op dit moment 32 actieve koppelingen, waarvan 15 binnen het gebied van de Zalige Titus Brandsmaparochie en 17 binnen het gebied van de Heilige Antoniusparochie .

De hulpvragen voor de budgetmaatjes zijn zeer divers en variëren van het één keer in de vier weken bij iemand langsgaan om de administratie op orde te houden tot het begeleiden naar en ondersteunen in een WSNP traject en alles wat er tussen zit.

Ook in de afgelopen periode hebben zich weer twee budgetmaatjes aangemeld , waarvan er één e inmiddels ook al weer is gekoppeld. Het aantal aanvragen blijft groeiende, maar het is nog behapbaar. Wel is er altijd ruimte voor goede budgetmaatjes omdat ik nu regelmatig teveel een beroep moet doen op dezelfde maatjes. Ik ben zelf ook lerende en dit heeft er onder andere voor gezorgd dat ik naar de verwijzer steeds duidelijker ben geworden in het aangeven wat een budgetmaatje wel en vooral ook wat een budgetmaatje niet doet. Bovendien zorg ik er voor dat de verwijzer indien nodig de regiehouder blijft en ook dit zorgt ervoor dat het de taakverdeling en de verantwoordelijkheden duidelijk blijven.

Zomerschool 2018

In 2017 was ik lid van een werkgroep die de zomerschool SWF 2017 mogelijk heeft gemaakt. De laatste twee weken van de zomervakantie hebben 30 leerlingen van de ISK school een ochtendprogramma, waarin de taal centraal stond en een middagprogramma gevuld met cultuur en sport gevolgd. Dit was een groot succes en daarom is er besloten om de zomerschool 2018 te gaan organiseren. Ik heb voor mijn deelname aan de werkgroep wel als voorwaarde gesteld dat de doelgroep voor wie de zomerschool wordt georganiseerd zal moeten worden verbreed. Graag zou ik zien dat ook jongeren vanuit een sociaal maatschappelijke achterstandssituatie de kans krijgen deel te nemen aan de zomerschool. De werkgroep is hier mee akkoord gegaan en we zij nu druk bezig om met verschillende denominaties de zomerschool 2018 te organiseren voor leerlingen van het ISK en voor jongeren vanuit een achterstandsituatie. De nadruk van de zomerschool zal niet komen te liggen op het vergroten van de cognitieve vaardigheden maar veel meer op preventie (taalachterstand, uit armoede-spiraal), presentie (zien en gezien worden), ontwikkeling (persoonlijk, taal etc. door laten lopen/op gang helpen), solidariteit (kans om in huidige samenleving relaties op te bouwen en te verbinden).

ALLERLEI

De contacten met de gemeente en de gebiedsteams worden veelvuldiger en intensiever.
Steeds meer gebiedsteammedewerkers weten me te vinden, met name als er sprake is van schuldenproblematiek.
Op verzoek van de gemeente zit ik in een projectgroep armoede die als opdracht heeft een rapport op te stellen voor de gemeenteraad van Sudwest Fryslân.
Ik ervaar het als erg prettig dat ik mijn ervaringen en denkbeelden, veelal voortkomend uit de presentietheorie van Andries Baart en het katholiek sociaal denken, hier kwijt kan. Ik heb ook het gevoel dat ze in vruchtbare aarde landen. Eveneens vind ik het erg leerzaam om van anderen te vernemen hoe zij tegen de problematiek behorende bij armoede aankijken.
Het rapport genaamd ‘samen krachtig tegen armoede’ dat is opgesteld door deze werkgroep is inmiddels door het college en de raad van Súdwest Fryslân aangenomen. Er zijn een twaalftal acties geformuleerd waarmee de komende twee jaar binnen het sociaal domein middels een actieve armoedeaanpak aan de slag wordt gegaan.
Ik wordt door de burgerlijke gemeente regelmatig gevraagd om mee te denken over met name de verbinding tussen de gebiedsteams en het voorliggend veld. De gemeente ziet de manier waarop we bezig zijn als kerk in de samenleving als waardevol en als voorbeeld van hoe de kerk een positieve bijdrage kan leveren aan de participatie samenleving.

6.         Sociale kaart van de samenleving.

6.a.       Actuele sociale omstandigheden in de locaties.

Blauwhuis.

Blauwhuis wordt gekenmerkt door een groot verenigingsleven en veel vrijwilligerswerk. Er zijn veel sociale en culturele activiteiten. De buurdorpen Greonterp, Westhem, Wolsum en de Hemdijk vormen samen met Blauwhuis één gemeenschap voor school, verenigingen en kerk. Deze kernen liggen in een sterk agrarische omgeving waarbij de boeren zorgen voor werkgelegenheid bij loonbedrijven, mechanisatie bedrijven, lokale timmerbedrijven en overige leveranciers. De meeste mensen vinden werk in de steden Sneek, Bolsward en Leeuwarden. Er wonen in verhouding veel ouderen in Blauwhuis, dat is mogelijk omdat de voorziening voor zorg (Teatskehûs) aanwezig is. Na de basisschool kiezen kinderen voor onderwijs in Sneek en Bolsward, soms voor Leeuwarden of andere steden. De betrokkenheid van Blauwhuis is groot te noemen.

Heeg.

Er zijn voorzieningen, met name Talmastate, daar worden veel activiteiten ontwikkeld voor ouderen.
Het is van algemene signatuur. Er worden wel interkerkelijke vieringen gehouden. En daarnaast veel bezoekwerk voor de katholieke bewoners.
De interkerkelijke actie Schoenendoos wordt samen met de school gedaan voor kansarme kinderen in 3e wereld landen.
Er wordt bij de oecumenische tentviering gecollecteerd voor een goed doel in de regio.

Roodhuis (Reahûs).

Reahûs kent vele zelfstandige ondernemers, onder meer een aantal melkveebedrijven. Tevens bevinden zich in het dorp een café, een camping, een organisatie adviesbureau, een timmerbedrijf en nog vele andere bedrijven. Voor meer informatie zie de website van Reahûs www.reahus.nl. Tevens staat de katholieke basisschool St. Bonifatius in het dorp. Deze wordt bezocht door kinderen uit Reahûs en de nabijgelegen dorpen. Samen met het buurdorp Tirns wordt een levendig verenigingsleven in stand gehouden. De vele verenigingen kunnen gebruik maken van het café, het nieuwe dorpshuis, de gymzaal en het kaatsveld. Tevens beschikt Reahûs over een splinternieuwe speeltuin waar de kinderen naar hartenlust in kunnen spelen.

Sneek.

Sneek is ontstaan in de 10e eeuw op een hoger gelegen zandige landtong. Sneek verkreeg vanaf de 13e eeuw diverse stadsrechten, die in 1456 officieel werden vastgelegd. Sneek werd daarmee een van de Friese elf steden. Van de oude Vestingwerken van Sneek resteren thans nog de Waterpoort en het Bolwerk.
Sneek heeft 33.500 inwoners. Hiervan is 14% niet van Nederlandse afkomst. 1% van de bevolking is afkomstig uit Suriname, 2% is afkomstig uit andere niet-westerse landen. De grootste groep allochtonen is de groep inwoners uit andere, niet nader benoemde, westerse landen, deze groep beslaat 7% van de bevolking.
De eerste en grootste kerk in Sneek, de Grote of Martinikerk, is tegenwoordig een protestantse kerk.
Naast deze kerk bevinden zich in Sneek nog tientallen kerken.
(Bron:wikipedia)

Algemeen

Diverse dorpen rondom Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek, vormen gezamenlijk met deze vierparochiekernen de Sint Antonius van Paduaparochie.

6.b.      Sociaal-maatschappelijke problemen in de regio.

Blauwhuis.

Er is zorg over vergrijzing van de bevolking, het verdwijnen van voorzieningen zoals openbaar vervoer en winkels. Ook betaalbare woonruimte voor jongeren is een probleem nu de corporaties zich terugtrekken van het platteland.

Heeg:

Er is meer en gerichte aandacht nodig voor het jongerenwerk. Jongeren hebben doorgaans behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. Er zou een jongerencentrum kunnen komen. Daarbij is gerichte aandacht nodig voor de jongeren die extra kwetsbaar zijn door armoede en gebrek aan perspectief.

Roodhuis (Reahûs):

Binnen Reahûs hebben we een goede sociale controle waardoor eventuele problemen snel boven tafel komen. De bezoekersgroep onderhoudt de contacten met de ouderen en zieken binnen de parochie. Meer aandacht zou kunnen worden besteed aan het binden van de jongeren aan de kerk. Op dit terrein ligt een mooie uitdaging voor de nieuwe parochie St. Antonius van Padua.

Sneek:

Een van de problemen is de verborgen armoede.
Daarnaast de werkeloosheid. De gemeente heeft beleid om werklozen via (bij- en her-)scholing en werkervaringsplaatsen bij de samenleving en bij de arbeidsmarkt betrokken te houden. Het is een goede manier om mensen bij de samenleving betrokken te houden, maar je moet maatwerk leveren. De parochie zou aandacht kunnen besteden aan de wijze waarop ook de parochie iets kan betekenen voor werkzoekenden.

Eenzaamheid is een probleem waaraan ook de parochie meer aandacht kan besteden. De bezoekersgroepen doen heel veel, maar de groep eenzamen is groter, en eenzaamheid doet zich in alle leeftijdscategorieën voor, ook onder jongeren.

In het algemeen is de druk van de samenleving voor veel mensen soms te groot. Niet iedereen kan het tempo van deze tijd aan en kan omgaan met de druk van de omgeving of met de digitale wereld van computers sociale media. Sommigen vluchten in drugs, medicijnen of andere verdovende middelen. Misschien kan de parochie daarin iets in betekenen.

6.b.1. Bevolkingssamenstelling.

Per 1 januari 2018 telt de gemeente Súdwest-Fryslân 89.638 inwoners nagenoeg gelijkelijk verdeeld naar geslacht en verspreid over 89 plaatsen. De vier locaties van onze parochie vallen sindsdien alle in hun geheel in deze gemeente.
Qua oppervlakte is het nu de grootste gemeente in het land.

6.b.2. Aantal uitkeringsgerechtigden.

De gemeente heeft 1651 uitkeringsgerechtigden. Dit zijn alle uitkeringen (WWB, IOAW, IOAZ etc.) bij elkaar.

6.c.       Voorzieningen voor zorg en welzijn.

Voor doorverwijzing en samenwerking is het goed om de zorg- en hulpverleningskaart van de

omgeving te kennen. De belangrijkste voorzieningen in de diverse locaties zijn:

Blauwhuis

Verzorgingshuis It Teatskehûs (zorg Tellens, verhuurder Elkien).
Aanleunwoningen Teatskehûs (verhuurder Elkien)

Heeg

Talmastate.
Thuiszorg.

Sneek

De Herberg, een initiatief voor opvang van dak- en thuislozen van de gezamenlijk kerken, heeft bestuurlijk en financieel draagvlak van de kerken. Veel kerkelijke vrijwilligers zijn actief.
Het Sociaal Pension is een vestiging van de instelling voor maatschappelijke opvang ZIENN.
De gemeente is aangesloten bij de Stichting Urgente Noden (SUN). De PCI verwijst in bepaalde gevallen door naar de SUN, waar mensen met acute financiële nood terecht kunnen.
Het jongerenwerk is een vast aandachtspunt van de overheid en van de kerken. De parochie probeert jongeren door middel van het project M25 actief bij de diaconale activiteiten te betrekken. De gemeente beraadt zich op beleid met betrekking tot de jeugdketen. Er zou een verkenning nodig zijn om te bezien of kerk en gemeente hierin kunnen samenwerken.
De stichting Leergeld, een organisatie die gebruikte computers en andere gebruikte leermiddelen geschikt maakt voor gebruik door minder draagkrachtige gezinnen, is in de gemeente SFW actief.
Limor heeft een vestiging voor maatschappelijke opvang.
“De Poort” : afleiding kunnen bieden aan ouderen i.v.m. eenzaamheid
Timpaan. De grootste organisatie voor zorg en welzijn is Timpaan.
Verzorgingstehuis De Ielânen.
Senioren Servicewoningen Nij Nazareth.
Wooncomplex It Skulplak.
Wooncomplex Thabor.
Woonzorgcentrum Noorderhoek.
Zorgcentrum Bonifatiushuis.
Zorgcentrum Dr. Wumkeshuis.
Zorgcentrum Frittemahof.
Verpleeghuis De Ielânen.
Ook Solidair Friesland actief in de regio met verschillende vrijwilligersprojecten: het Scheepsmaatjesproject voor mensen met een verstandelijke beperking, het maatjesproject voor ex-gedetineerden Exodus-Support en het Budgetmaatje Fryslan-project voor mensen met schulden.

C. NIEUW BELEID VOOR DE PAROCHIËLE DIACONIE

PAROCHIËLE BELEIDSAGENDA ALS PLAN VOOR DE DIACONIE

 1. Actiepunten voor versterking van de diaconie in de parochies.

C.1.      De structuur van de diaconie.

De diaconale organisatie kan worden verbeterd door:

 • PCI en werkgroepen voor diaconie per locatie
 • werving en toerusting van vrijwilligers
 • planning door middel van jaarwerkplannen en een diaconaal jaar.

C.1.1. Diaconaal jaarplan:

Alle locaties besteden in het kader van hun jaarplanning aandacht aan:
Zieken: middels bezoek.
Ouderen: middels bezoek en in parochiëel verband een ontmoetingsmiddag.
Mensen met een verstandelijke beperking: in aansluiting op het Scheepsmaatjesproject voor mensen met een verstandelijke beperking wordt er naar gestreefd om vaste maatjescontacten te ontwikkelen voor parochianen met een verstandelijke beperking.
Mensen met een lichamelijke beperking: de parochie (PCI/diaconie) zal dit nader gaan verkennen.
Wie betreft het? Is er een vraag? Kan de PCI/diaconie hier iets in betekenen. In Sneek zijn er in dit kader belevingsvieringen.
Mensen met psychische problemen:
Ook de aandacht voor mensen met psychische problemen vraagt graag nadere verkenning. Wie betreft het? Is er een vraag? Kan de PCI/diaconie hierin iets betekenen?
Dak – en thuislozen: er is contact met de Herberg om de vraag naar (meer) steun vanuit de parochie nader te verkennen.
Verslaafden.
Mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond: dialoog zoeken.

C.1.2. Financiering van diaconale doelen.
De financiering van de diaconie kan worden verbeterd door:

 • te werken met een diaconaal collecteschema
 • vaste bijdragen
 • deurcollectes
 • meer fondsenwerving door projectmatig werken
 • aandacht te besteden aan mogelijkheden voor legaten voor de diaconie/PCI
 • vrienden- of donateurscampagnes.

De werving van financiën voor acties en doelen wordt door de locaties zelf uitgewerkt in het kader van een lokale jaarwerkplan en jaarbegroting.

2. Diaconie – de inhoudelijke diaconale aandachtsgebieden.

Prioriteiten voor (extra) aandacht en actie van de PCI en de parochie voor diaconale doelgroepen en maatschappelijke thema’s voor de periode 2018 – 2022.

Aan de volgende doelgroepen en thema’s wil de PCI St. Antonius en St. Antoniusparochie de komende beleidsperiode extra aandacht besteden. Overigens sluit dit de aandacht voor andere groepen en thema’s niet uit. De volgorde geeft de prioriteit aan, waarmee de doelgroep of het thema onder de aandacht zal worden gebracht.

2.1.a. Armoede in Nederland (financieel, sociaal en cultureel).

Nederland is een rijk land en een niet onaanzienlijk deel van de bevolking heeft het steeds beter gekregen. Desondanks is de armoede de laatste decennia toegenomen. Nog steeds leven rond de 1,5 miljoen mensen, waaronder 350.000 kinderen, in een armoedesituatie. In een periode van economische groei (1995-2001) zijn niet voldoende structurele maatregelen genomen om de omvang van de armoede te verlagen. Het inkomen van de totale Nederlandse bevolking is in de periode van 1990 – 2001 met bijna 15% gestegen, terwijl de huishoudens met een inkomen van rond het minimum er iets meer dan 5% op vooruitgingen. Een van de gevolgen is dat mensen hun premies voor ziektekostenverzekering niet meer betalen.

Minder zichtbaar is de stille armoede die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen die er op het eerste gezicht vaak niet arm uitzien. Het zijn de gezichten van ouderen, vaak vrouwen die alleen van hun AOW moeten rondkomen. Steeds meer ouderen en vrouwen hebben de verschraling van de voorzieningen meegemaakt. Daarnaast ook etnische minderheden, vluchtelingen en illegalen, ook hier veelal vrouwen, die het financieel moeilijk hebben. Maar ook werkende mensen die, ondanks hun hard werken in verschillende baantjes, op of onder de armoedegrens leven. De nieuwste groep zijn ZZP-ers die door de crisis de opdrachtenportefeuille hebben zien slinken en geen beroep kunnen doen op WW. Eén ingrijpende gebeurtenis, zoals echtscheiding, overlijden, ziekte of verlies van werk kan mensen naar het bestaansminimum duwen. En in steeds meer huishoudens, die worstelen met armoede, groeien kinderen op.

Aktie:

 • Inventariseren wat wordt er op dit moment in de parochie en de regio wordt gedaan door de kerken en door anderen.
 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.
 • Nagaan in hoeverre vrijwilligers zijn toegerust en in aantal voldoende aanwezig.
 • Nagaan met wie kan worden samengewerkt om dit te realiseren.
 • Speciale aandacht voor armoede bij jeugd en jongeren.

Afhankelijk van de inventarisatie b.v.:

 • Toerusten, ondersteunen, faciliteren en stimuleren van vrijwilligers
 • Werven van nieuwe vrijwilligers.
 • Budgetmaatje via de DOW.

2.1.b. Jongeren met sociaal-maatschappelijke problemen.

Er is in toenemende mate sprake van problematische schulden bij jongeren. In 2011 waren er landelijk 150.00 jongeren met schuldenproblemen. Het percentage jongeren dat een beroep doet op schuldhulpverlening was in 5 jaar tijd gestegen naar 12% van alle jongeren in 2011. Een toenemend aantal jongeren maakt schulden en is b.v. niet meer in staat hun zorgpremies te betalen. Zij belanden van het ene probleem in het andere.
Een van de oorzaken is volgens het NIBUD dat jongeren slecht met geld omgaan. “Jongeren van nu zijn vrij optimistisch van aard. Ze denken dat ze over een paar jaar ook genoeg gaan verdienen om alles te kunnen betalen. De meesten die op kamers gaan, zijn gewend om hun geld aan leuke dingen uit te geven zoals vakanties, uitgaan en de nieuwste mobiele telefoons”. (Nibud, 2012).
Een andere oorzaak is dat van jeugdigen onder de 18 jaar 12,5% in een huishouden met een laag inkomen leeft. Dat zijn gemiddeld 3 kinderen per schoolklas. Het gaat in totaal om 430.000 kinderen en jongeren in Nederland ( Sociaal Cultureel Planbureau, 2008).
Fryslân komt er in de onderzoeken helaas slecht uit. Dat blijkt o.a. uit het rapport Kinderen in Tel van het Verwey-Jonker instituut. Het rapport geeft aan dat in Fryslân het aantal kinderen en jeugd in uitkerings- en achterstandsgezinnen hoger is dan het landelijk gemiddelde.
Het lukt wel om jongeren te betrekken bij diaconale activiteiten, zoals uitzending naar Belarus, Vastenactie, M25. Jongeren tonen op die manier een op evangelische basis geschoeide inzet zonder of met een (geringe) kerkelijke betrokkenheid.
Door jongeren op deze wijze bij het diaconaal werk te betrekken werken wij aan de toekomst van het katholiek diaconaat.

Aktie:

 • Inventariseren wat wordt er op dit wordt gedaan door de kerken en door anderen.
 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.
 • Nagaan in hoeverre vrijwilligers zijn toegerust en in aantal voldoende aanwezig.
 • Nagaan met wie kan worden samengewerkt om dit te realiseren.

Afhankelijk van de inventarisatie b.v.:

 • Toerusten, ondersteunen, faciliteren en stimuleren van vrijwilligers
 • Werven van nieuwe vrijwilligers
 • Aansluiten bij het project Doen en Meedoen (via Solidair Friesland).

2.2.a Ouderen.

Parochies hebben van oudsher aandacht voor ouderen. De vrijwilligers verrichten hun activiteiten met overgave, trouw en veelal zeer langdurig. De opvolging van de vrijwillig(st)ers en de afstemming op de matschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijke aandachtspunten voort de (nabije) toekomst. Door wervingscampagnes en uitbreiding van de scholing zouden nieuwe bezoek(st)ers aangetrokken kunnen worden. Scholing kan bezoek(st)ers steun geven door reflectie op het werk. Dat versterkt de motivatie, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling van de bezoek(st)ers en van de organisatie.
Door de ontwikkeling in de (participatie)samenleving kan het bezoekwerk van nog meer belang worden voor de ouderen. Een aspect van het bezoekwerk dat mogelijk nog verder uitgewerkt kan worden is signalering. Met gebruik van eenvoudige instrumenten voor signalering zou meer aandacht besteed kunnen worden aan het herkennen van signalen omtrent bijvoorbeeld armoede, administratie, eenzaamheid, zorgbehoefte en mogelijkheden voor mantelzorg, of het ontbreken daarvan.

Aktie:

 • Inventariseren wat wordt er op dit wordt gedaan door de kerken en door anderen.
 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.
 • Nagaan in hoeverre vrijwilligers zijn toegerust en in aantal voldoende aanwezig.
 • Nagaan met wie kan worden samengewerkt om dit te realiseren.

Afhankelijk van de inventarisatie b.v.:

 • Toerusten, ondersteunen, faciliteren en stimuleren van vrijwilligers
 • Werven van nieuwe vrijwilligers

2.2.b. Chronisch zieken

Chronische zieken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen die op jonge leeftijd dementeren en mantelzorgers/families/naasten van deze mensen.

Een ziekte of beperking kan het leven blijvend ingrijpend veranderen. Soms wordt het intenser en beter dan het was, als er nieuwe zin gevonden kan worden. Het kan ook zijn dat er nog maar weinig te kiezen is.
Toch is het telkens weer een verschil of je kunt meepraten, meedenken en meebeslissen. Een ziekte of beperking kan het gevolg hebben, dat je op vele zaken de grip kwijt raak. Je dagelijkse leven is niet meer mogelijk zonder hulp van anderen. Zoveel hulp behoeven, zoveel moeten vragen kan de zin in het leven in gevaar brengen. De angst voor afhankelijkheid moet niet worden onderschat.
De gevoelens die hierbij horen moeten niet worden weggepraat. Het is angstversterkend om deze gevoelens weg te praten. Er kan een diep verlies loskomen om het verlies van zoveel. “Wie ben ik nog, wat stelt mijn leven nog voor, voor wie leef ik nog?” Dat zijn de vragen van iemand die zijn houvast aan het kwijtraken is. Dat betekent dat een mens nu niet aan zichzelf kan worden overgelaten. Daarnaast lopen deze mensen het risico in een sociaal isolement te geraken.
Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben te maken met de WMO. Gezien hun onvermijdelijke uitgaven als gevolg van hun ziekte of handicap raken velen van het hen beschikbare inkomen onder het sociale minimum. Sommigen zijn bedreven in de omgang met instanties, anderen leven geïsoleerd en weten niet goed op welke vormen van ondersteuning zij recht hebben.

Aktie:

 • Inventariseren wat wordt er op dit moment in de parochie en de regio wordt gedaan door de kerken en door anderen.
 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.
 • Nagaan in hoeverre vrijwilligers zijn toegerust en in aantal voldoende aanwezig.
 • Nagaan met wie kan worden samengewerkt om dit te realiseren.

Afhankelijk van de inventarisatie b.v.:

 • Toerusten, ondersteunen, faciliteren en stimuleren van vrijwilligers
 • Werven van nieuwe vrijwilligers
 • Bezoeken van ernstig zieken door de pastores
 • Project met bezoekgroep rond levensvragen/levensverhalen in het bezoekwerk
 • Aandacht voor nabestaanden na zelfdoding
 • Collecte op ziekenzondag en extra aandacht voor zieken bij de parochianen te versterken en ter financiële ondersteuning van de ziekenbezoekgroep.
 • Voorlichting over de WMO.

2.3. Mantelzorgers.

Betekenis en definitie:
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Mezzo volgt de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen.

Voor de bij 2a en 2b genoemde groepen en voor de bij 5 a t/m c genoemde groepen zijn veel mantelzorgers actief. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorg(ers). De overheid heeft ontdekt hoe belangrijk financieel voordelig de mantelzorg is. Het inschakelen van familie wordt steeds vaker gevraagd en bevorderd.
Daarnaast wordt van de mantelzorger gevraag om een aandeel te gaan/te blijven leveren in het bedrijfsleven. Niet alleen maatschappelijk is dat nodig maar ook financieel. Het gezinsleven wordt duurder en de eigen bijdrages bij o.a. “Persoonsgebonden Budget” (PGB) rijzen onderhand te pan uit. Kortom: zorgen en spanningen blijven de mantelzorger niet bespaard. Mantelzorgers hebben regelmatig een pauze nodig. Om naast de zorg ook aandacht te kunnen besteden aan andere gezinsleden, familie, vrienden, werk, studie of hobby. Zo houdt de mantelzorger de zorg langer vol en dat is ook het belang van degene voor wie men zorg draagt.

Aktie:

 • Inventariseren wat wordt er op dit moment in de parochie en de regio wordt gedaan door de kerken en door anderen.
 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.
 • Nagaan in hoeverre vrijwilligers zijn toegerust en in aantal voldoende aanwezig.
 • Nagaan met wie kan worden samengewerkt om dit te realiseren.

Afhankelijk van de inventarisatie:

 • Toerusten van vrijwilligers
 • Bezinning
 • Het diaconaal beleid wordt toegepast in alle vier locaties, waarbij rekening gehouden wordt met de vraag en lokale sociale omstandigheden. De problemen zullen in de stad meer zichtbaar zijn, maar ook de problemen op het platteland verdienen de aandacht.

2.4. Dak- en thuislozen.

In Sneek zijn diverse organisaties actief betrokken bij de zorg voor en opvang van dak- en thuislozen: De Herberg, een initiatief voor opvang van dak- en thuislozen van de gezamenlijk kerken, heeft bestuurlijk en financieel draagvlak van de kerken. Veel kerkelijke vrijwilligers zijn actief.
Het Sociaal Pension is een vestiging van de instelling voor maatschappelijke opvang ZIENN.
Ook Limor (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) heeft in Sneek een vestiging voor maatschappelijke opvang.

Aktie:

 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.

Afhankelijk van de inventarisatie:

 • Werven van vrijwilligers
 • Extra aandacht in de kerkdiensten en parochieblad.
 • Bezinning

2.5.      Mensen met een zorgvraag.

2.5.a. Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en familie.
2.5.b. Mensen met een lichamelijke beperking en hun ouders, broers en zussen.
2.5.c. Mensen met een psychische ziekte en ouders, partners, kinderen.

In de parochie wonen meerdere mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. De zorg voor deze mensen wordt de komende jaren nog meer verbreed naar de samenleving. Sociale netwerken worden daardoor voor deze groepen van nóg groter belang.
In Sneek zijn diverse organisaties en woonvormen gevestigd voor zorg en/of huisvesting en/of dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking, o.a. het St. Maartenshuis, Philadelphia en Talant.
Door het Scheepsmaatjesproject van Solidair Friesland zijn mensen met een verstandelijke beperking goed in beeld gekomen bij de parochie. Er is een aantal vaste koppelingen. Voor de andere doelgroepen is dat minder het geval. Daar zal eerst nadere verkenning nodig zijn, samen met andere kerken en betrokkenen.

Aktie:

 • Andere kerken betrekken bij een voorverkenning.
 • Bij de doelgroepen, ouders en organisaties nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.

Afhankelijk van de inventarisatie b.v.:

 • Werven van vrijwilligers
 • Extra aandacht in de kerkdiensten en parochieblad.
 • Bezinning

2.6. Racisme/de parochie in de multiculturele en multireligieuze samenleving

Nederland, Fryslân en zelfs Sneek is een multiculturele samenleving geworden. In Sneek is zelfs een Turkse moskee. Maar ook al zijn de aantallen asielzoekers en mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond in verhouding tot de randstad gering, het omgaan met mensen uit andere religies en culturen is een terugkerend onderwerp van gesprek, soms ook van zorg.
Het is goed om het gesprek over de multiculturele en multireligieuze samenleving te stimuleren en de leden van andere religies en culturen uit te nodigen voor ontmoeting en samenwerking.

Aktie:

 • De moskee en andere kerken betrekken bij een voorverkenning.
 • Nagaan waarbij hulp van de kerken nodig is en wat ontwikkeld zou kunnen worden.
 • B.v.: de jaarlijkse vredeszondag en de dag tegen racisme (21 maart) met de Turkse moskee vieren.

Afhankelijk van de inventarisatie b.v.:

 • Extra aandacht in de kerkdiensten en parochieblad.
 • Bezinning