Rapportage Kees van Kordelaar 2020

RAPPORTAGE   opgesteld door Kees van Kordelaar:
Inventarisatie en beleidsplan Diaconie, versie januari 2021

Activiteit:           Diaconaal opbouwwerk en budgetmaatjesproject
Periode:             Januari 2020 – december 2020

Medewerker:    Kees van Kordelaar
Aantal uren:      12 uur per week
Op initiatief van:  PCI  van de St. Antonius van Padua Parochie

Op verzoek van de PCI van St. Antonius van Padua Parochie de is onderstaande rapportage geschreven. Gezien de aard van mijn werkzaamheden heb ik ervoor gekozen om een aantal initiatieven nader uit te werken wetende dat ik hierin niet volledig kan zijn.

Resultaten/activiteiten:

Dag van de Armoede 2020

Vanaf mijn aanstelling als diaconaal opbouwwerker in 2012 heb ik elk jaar door middel van het organiseren van een inspiratie-/studiedag op verschillende locaties in SWF aandacht willen genereren voor het armoedevraagstuk in onze samenleving. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een aantal zeer geslaagde dagen waarin het thema armoede vanuit verschillende perspectieven is belicht. Helaas heeft er in 2020 geen dag van de armoede plaatsgevonden vanwege de coronapandemie.

Kledingbus

Het project kledingbus liep tot 13 maart 2020 naar grote tevredenheid. Het aantal bezoekers in de verschillende dorpen en wijken varieerde, maar de vrijwilligers gaven allemaal aan dat ze erg veel voldoening halen uit hun werk en dat er ook veel gebruik wordt gemaakt van de koffiehoek. Gemiddeld zaten we op 12 bezoekers per dagdeel. En er ontstaan mooie contacten en met name de combinatie van kledinginbreng en kleding halen werkt in de praktijk erg goed. Ik word nog wekelijks gebeld door mensen met de vraag of er al bekend is wanneer de bus weer gaat rijden. Daarnaast word ik ook regelmatig vanuit het land gebeld met vragen over de kledingbus, waarbij vaak de vraag wordt gesteld of het concept van de Kledingbus overdraagbaar is.

Budgetmaatjesproject

Ik heb de beschikking over een team van 14 budgetmaatjes, met diverse achtergronden en motivaties maar allen zeer gemotiveerd om iets te betekenen voor mensen in een (dreigende) schuldensituatie.

Er zijn op dit moment 30 actieve koppelingen. Ook voor het budgetmaatjes project is het een moeilijk jaar geweest. Vooral in de periode van de lockdown waarin gebiedsteammedewerkers niet op huisbezoek gingen liep het aantal aanvragen terug. Daarna trok het weer wat aan tot aan de kerst. Het is wel fijn dat de budgetmaatjes het over het algemeen wel hebben aangedurfd om op huisbezoek te gaan en hun contacten zijn blijven onderhouden. De gevreesde stormloop is tot op heden uitgebleven, al wordt nog steeds wel verwacht dat als we de coronapandemie achter ons hebben kunnen laten er veel mensen in de financiële problemen zijn geraakt die zich (nog) niet hebben gemeld.

Wat moeilijk is gebleken de afgelopen periode is het onderhouden van de onderlinge contacten en het verzorgen van de intervisieavonden en de deskundigheidsbevordering.

De hulpvragen voor de budgetmaatjes zijn zeer divers en variëren van het één keer in de vier weken bij iemand langsgaan om de administratie op orde te houden tot het begeleiden naar en ondersteunen in een WSNP traject en alles wat er tussen zit.

Ook in het afgelopen jaar hebben zich weer twee nieuwe budgetmaatjes aangemeld en zijn beiden inmiddels gekoppeld. Ook zijn er twee budgetmaatjes gestopt. Ik ben zelf ook lerende en dit heeft er onder andere voor gezorgd dat ik naar de verwijzer steeds duidelijker ben geworden in het aangeven wat een budgetmaatje wel en vooral ook wat een budgetmaatje niet doet. Bovendien zorg ik er voor dat de verwijzer indien nodig de regiehouder blijft en juist deze afspraak zorgt ervoor dat het de taakverdeling en de verantwoordelijkheden duidelijk blijven.

Loodsboot en de droom van een diaconaal centrum in Sneek

De Loodsboot heeft het zwaar gehad in het afgelopen jaar en nog steeds. Vanwege de corona hebben we geruime tijd de deur van de Loodsboot moeten sluiten, ook al omdat het met het toenmalige aantal bezoekers niet mogelijk was om de anderhalve meter maatregel te handhaven. Als alternatief zijn we nog een periode bij elkaar gekomen in het Martinushuis, maar deze locatie lijkt niet aan de wensen van de bezoekers van de Loodsboot te voldoen. Dit heeft ons ertoe gebracht half november de Loodsboot weer open te stellen. Vanaf die tijd zijn we elke maandag- en donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend en komen er gemiddeld 7 gasten langs. Omdat we onder de buurthuizen vallen kunnen we ook open blijven. Dit hebben we onderling als aanloopplekken in Sneek, te weten Bij Bosschardt, Kopra en de Loodsboot dan ook zo afgesproken.

De Loodsboot is buiten een eigenstandige aanloopplek ook een onderdeel van een groter plan te weten de realisatie van één diaconaal centrum in Sneek. Het geeft mij legitimiteit om onderdeel uit te maken van een structureel overleg waarin Stichting de Schuilplaats en Stichting de Herberg beleid aan het formuleren zijn en mogelijkheden bekijken om in een gezamenlijke huisvesting hun activiteiten te bundelen. Mijn bijdrage bestaat eruit dat ik probeer het breder te trekken en naast het eten van de Schuilplaats, de overnachting van de Herberg ook de nut en noodzaak van een gezamenlijke dagopvanglocatie voor de kwetsbare burgers van Sneek aan te tonen en bespreekbaar te maken. Hier lijkt men vanuit de Schuilplaats en de Herberg steeds gevoeliger voor te worden waardoor we meer betrokken raken bij het meedenken over een nieuwe locatie. Recent hebben we een overleg gehad met de gemeente SWF over een leegstaande school, waar wellicht mogelijkheden liggen. Naar aanleiding van dit overleg hebben we een brief opgesteld die breed wordt verspreid naar de kerken en welzijnsorganisaties binnen Sneek en die moet gaan leiden tot een breed overleg. Dit zal via Zoom worden georganiseerd.

Diaconaal platform Sneek i.o.

Het diaconaal platform Sneek heeft het afgelopen jaar een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals de: 

  • Soep en Zin wandeling

Op zondag 29 november hebben we als Antonius van Paduaparochie samen met de Baptisten Gemeente Sneek, Filadelfia en het Leger des Heils een Soep en Zin wandeling georganiseerd in Sneek. Het was een prachtig evenement met 35 deelnemers, prachtig weer hele mooie gesprekken en heerlijke soep. Een bezoek aan onze kerk was een onderdeel van de wandeling en iedereen kreeg de gelegenheid een kaarsje op te steken. Bijna iedereen heeft hier gebruik van gemaakt en een aantal mensen waren tot tranen toe geroerd. Een initiatief dat we zeker vaker gaan organiseren.

  • Kanskaartactie

In de wijk Lemmerweg oost hebben we als platform 650 kanskaarten huis aan huis bezorgd en weer opgehaald. Hieronder de begeleidende brief waarmee we uitleg geven en het doel van de kanskaart aangeven.

Meedoen en kansen benutten

Geen geld laten liggen

Het minimum inkomen is zo uitgeknepen dat er potjes zijn gevormd met toeslagen om de meest schrijnende situaties te verzachten. Hierdoor is een veelheid aan regelingen ontstaan met als gevolg dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Een aantal organisaties en kerken in Sneek hebben de krachten gebundeld. Zij willen door middel van de Kanskaart iets aan de armoedeproblematiek doen.

Waar hebben we het over?

Vaak is armoedeaanpak gericht op schuldhulpverlening. Armoede is echter niet hetzelfde als het hebben van schulden. Integendeel, de meeste mensen met een minimaal inkomen maken geen schulden, maar proberen rond te komen door bijvoorbeeld te bezuinigen op voedsel en kleding. Inkomenssteun is voor deze groep hard nodig en de mogelijkheden die er zijn moeten worden benut. Denk hierbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag, teruggave van belastingen, heffingskortingen en kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Maar ook om de bijdrage regeling minima, het kindpakket en kwijtschelding via de gemeente. Niet alleen de onbekendheid met deze regelingen speelt een rol, veel mensen zien er tegen op om de voorzieningen aan te vragen omdat ze gedoe verwachten met ingewikkelde formulieren en gesprekken. Ten onrechte doen ze daarom geen beroep op waar ze wel recht op hebben.

Huis aan Huis

We hebben een Kanskaart laten drukken. Op deze Kanskaart staat een kort overzicht van de belangrijkste regelingen en de gegevens waar men advies en ondersteuning kan krijgen. Deze kaart wordt huis aan huis verspreid in de wijk Lemmerweg Oost.

Advies en ondersteuning

De vrijwilligers van de Papierwinkel van het Sociaal Collectief, de Thuisadministratie van Humanitas en Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Sneek (UGS) zijn opgeleid om ondersteuning te bieden aan mensen die inkomensondersteunende regelingen willen aanvragen. Deze hulp is kosteloos.

Als u denkt in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, of u wilt meer informatie, pak die kans en vul de antwoordkaart in.

De actie heeft 28 ingevulde kanskaarten opgeleverd die vervolgens zijn doorgegeven aan Humanitas en de UGS.

We hebben als diaconaal platform i.o. de intentie uitgesproken om twee keer per jaar een kanskaartactie te gaan organiseren in Sneek..

Mede naar aanleiding van het succes van deze activiteiten is het verlangen uitgesproken en wordt de noodzaak ingezien dat het tijd is om een volgende stap te gaan zetten in de voortgang van het diaconaal platform Sneek. Om deze volgende stap te kunnen zetten is het nodig om een beleidsplan te schrijven waarin de missie en visie , de doelstelling en de organisatievorm van het diaconaal platform beschreven gaat worden. Om te komen tot een beleidsplan heeft er inmiddels een eerste veelbelovende bijeenkomst plaatsgevonden en is de afspraak gemaakt om de komende periode structureel bij elkaar te komen om het beleidsplan verder uit te gaan werken.

ALLERLEI

De contacten met de gemeente en de gebiedsteams worden veelvuldiger en intensiever.

Steeds meer gebiedsteammedewerkers weten me te vinden, met name als er sprake is van schuldenproblematiek, maar zeker ook als het gaat om eenzaamheid

Ik ervaar het als erg prettig dat ik mijn ervaringen en denkbeelden, veelal voortkomend uit de presentietheorie van Andries Baart en het katholiek sociaal denken, hier kwijt kan. Ik heb ook het gevoel dat ze in vruchtbare aarde landen. Eveneens vind ik het erg leerzaam om van anderen te vernemen hoe zij tegen de armoedeproblematiek in onze samenleving aankijken en ben ik van mening dat we alles moeten doen om de samenwerking ten goede te laten komen aan de meest kwetsbare mensen in onze gemeente.

Ik word door de burgerlijke gemeente regelmatig gevraagd om mee te denken over met name de verbinding tussen de gebiedsteams en het voorliggend veld.  Op dit moment is vooral de nieuwe aanbesteding van de WMO in 2022 onderwerp van gesprek, waarin een grotere rol lijkt te zijn weggelegd voor het voorliggend veld en hiermee ook de kerken. De gemeente ziet de manier waarop we bezig zijn als kerk in de samenleving als waardevol en als voorbeeld van hoe de kerk een positieve bijdrage kan leveren aan de participatie samenleving.