Agenda - 27 okt 2018

datum/tijd evenement

zaterdag - 27 okt

Sneek 10:00 Eucharistieviering

Ielânen, woonzorgcentrum Sneek Ielânen, woonzorgcentrum, Sneek


zaterdag - 27 okt

Blauwhuis 13:00 Kulturele Kuiertocht Hieslum 2018 Petri

C:\Users\Sicco\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\SAM_2228 (2).jpg Sint Vituskerk, Blauwhuis

Utnûging Kulturele Kuiertocht Sneon 27 oktober 2018
‘It ûntstean fan de Katolike enklave Blauhûs’.

C:\Users\Sicco\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\SAM_2228 (2).jpg We rinne ûnder oare it paad dat pastoar Adam Petri yn 1651 ôflei, fan Hieslum nei it Polderhús mei blauwe dakpannen wêr hy in skûltsjerke yn stichtte, en it doarp Blauhûs ûntstie.
De rintocht giet ek troch de yn 1632 droechleine Sinsermar. En we fiere dat de hjoeddeiske Sint Vitustsjerke 150 jier lyn boud is.

Graach fóar 24 oktober digitaal oanmelde www.gerbenrypma.nl > webshop €.7,00 pp

Programma sneon 27 oktober 2018

13.00 oere Start by de Sint Vitustsjerke, Vitusdyk 27, Blauhús. In slach om de pastory, tsjerke en hôf lâns it grêf mei it dûbele krús fan Gerben Rypma.

C:\Users\Sicco\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\wiebe 3  (2).jpg 13.30 oere Greonterp in slach om de toer

15.15 oere Tsjerke fan Hieslum
Jan Pieter Dijkstra sil fertelle oer de ferbyntenis fan Hieslum mei Blauhús, de tiid fan pastoor Adam Petri. In muzikaal optreden fan Wiebe Kaspers (foto). Hy sil twa moaie lieten foar ús sjonge.

Pypskoft mei kofje, tee en wat derby.

16.00 oere We gean wer op paad mei ûnderweis noch wat nijsgjirrige ferhalen. Jan Reus fertelt oer de tiid, de jierren 60, dat hy op de pleats “Marsain” wenne, midden yn it lân oan de Sinsmar. De pleats is yn 1966 sloopt.

17.00 oere Noflik romsitte yn kafee “De Freonskip” Blauhús.

De tocht is krapoan 10 kilometer. We rinne meast oer wegen en paden mar ek troch inkele stikken lân.

Graach fóar 24 oktober digitaal oanmelde www.gerbenrypma.nl > webshop €.7,00 pp

 zaterdag - 27 okt

Blauwhuis 19:30 - 20:30 Eucharistieviering

Sint Vituskerk, Blauwhuis

Met pastoor van der Weide en het Ceacilliakoor.

 


Powered by Events Manager

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.