Close

Agenda - 24 feb 2021

datum/tijd evenement

24 feb - woensdag

Hele dag Gedenkdag H. Ethelbert van Canterbury, 1e Britse christenkoning

Ethelbert van Canterbury (ook van Kent), Engeland; eerste Angelsaksische christenkoning; † 616.

Afbeelding Sint Ethelbert van Canterbury
Op de voorgrond Ethelbert die zijn hand uitstrekt naar Bertha.
Achter haar de poort naar de universiteit, genoemd naar paus Gregorius.
2006, sculptuur. Engeland, Canterbury.

http://www.heiligen.net/afb/02/24/02-24-0616-ethelbert_3.jpg

Feest 24 februari.

Hij volgde zijn vader Ermenric op als koning van Kent in het jaar 560. Hij was gehuwd met Bertha van Frankrijk, een dochter van koning Caribert van Parijs. Ethelbert was een wijze vorst; hij droeg zorg voor een goede wetgeving en regeerde met vaste hand. Omwille van haar geestelijk leven had Bertha aan bisschop Letard gevraagd haar naar Engeland te vergezellen. Deze heilige man leidde zo’n voorbeeldig leven dat bij de bevolking argwaan en afschuw veranderden in nieuwsgierigheid en sympathie. Met als gevolg dat Ethelbert tenslotte in het jaar 597 toestond dat de heilige bisschop Augustinus, zendeling vanwege paus Gregorius te Rome, en andere missionarissen Christus kwamen preken op zijn grondgebied. Ook hijzelf liet zich uiteindelijk door toedoen van zijn gemalin en de nieuwe predikanten bekeren tot Christus. Zijn doop moet niet lang na het jaar zeshonderd hebben plaats gehad. Daarmee werd hij de eerste vorst op het Britse eiland die Christus aannam. Van nu af besteedde hij veel tijd aan gebed en aan de zorg voor de armen.

Hoewel hij de prediking krachtig bevorderde dwong hij zijn onderdanen niet in de keuze van hun godsdienst. Dat maakte weer zoveel indruk op de naburige koning Sabert dat ook deze zich tot Christus bekeerde, en bovendien aan Ethelbert toestond op zijn grondgebied de eerste kathedraal te stichten. Dat werd St.-Paul’s Cathedral in het tegenwoordige Londen, een verre voorloper van het huidige kerkgebouw dat van na de stadsbrand in 1666 stamt en waarvan Sir Christopher Wrenn de architect is.

Daarnaast stichtte hij o.m. ook de kathedraals van Canterbury en Rochester.

Na zijn dood in 616 vermaakte hij zijn paleis aan bisschop Augustinus, de latere heilige Augustinus van Canterbury, en werd hij bijgezet in ‘zijn’ kathedraal aldaar.

De meeste engelse kerken die hem als patroon hebben heten – heel vertrouwelijk – Saint Albert’s.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als koning, meestal in gebed met het visioen voor ogen van Christus als Man van Smarten.24 feb - woensdag

Sneek Hele dag I.v.m. Corona geen openbare viering

Bonifatiushuis, in de kapel, Sneek

We steken een kaarsje aan voor:

Vera Mooij-Dam,

Gard Folmer Ruhe,

Rie Tromp-Vonk


Powered by Events Manager