Skip to content

27 okt - vrijdag
Hele dag

Plaats:
Geen

Van


Frumentius (ook Abba Salama) van Ethiopië (ook van Abessynië of van Tyrus); geloofsverkondiger & bisschop, met Aedesius (ook Edesius of Edessius); † ca 380.

Afbeelding van Frumentius
ca 1890 Italië, Rome, Sint Paulus buiten de Muren

http://www.heiligen.net/afb/10/27/10-27-0380-frumentius_1.jpg

Feest 27 oktober
Frumentius en Aedesius waren broers; zij kwamen uit de Fenicische havenstad Tyrus. Een broer van hun vader, Meropius, was filosoof. Toen deze een studiereis maakte naar India en Perzië om er via gesprekken met collega’s zijn kennis te vergroten, vroeg hij de beide jongemannen mee als reisgenoten.
Op de terugweg ergens in de Rode Zee liep hun schip een haven binnen om schoon water in te nemen. Maar terwijl de opvarenden op de wal een beentje strekten, kwamen er wilden tevoorschijn die allen zonder uitzondering vermoordden. Alleen de twee broers bleven ongedeerd. Zij werden naar het koninklijk paleis van Aksum overgebracht en door de koning als slaven verkocht.

Zij ontvingen van hun meester een goede behandeling. Door hun ijver en de kwaliteit van het werk dat zij afleverden, vestigden zij de aandacht van de koning op zich. Deze benoemde uiteindelijk Aedesius tot zijn persoonlijke hofschenker en Frumentius tot schatmeester en privé-secretaris. Toen hun weldoener stierf, was zijn zoon Abreha nog minderjarig. Dat betekende dat het land in feite werd bestuurd door Frumentius. Hij voerde een wijs beleid dat vrede bracht in het land.

Intussen was het zijn grootste zorg de mensen te winnen voor de leer van Christus.
Toen kroonprins Abreha volwassen geworden was en de regering zelf in handen nam, traden de beide broers terug. Met grote tegenzin voldeed de nieuwe koning aan hun verzoek. Aedesius ging terug naar zijn vaderstad Tyrus, waar hij spoedig priester werd gewijd. Maar Frumentius begaf zich naar bisschop Athanasius de Grote († 373; feest 2 mei) in de Egyptische havenstad Alexandrië. Hem verzocht hij om medewerkers om het Ethiopische volk te evangeliseren. Bovendien adviseerde hij hem een bisschop aan te stellen om er de kerk vaste voet te geven. Prompt werd hijzelf tot de eerste bisschop van Ethiopië gewijd.

Zo keerde Frumentius terug naar Ethiopië, waar hij met grote vreugde werd ontvangen. Hij wist vele mensen tot Christus te brengen. Ook koning Abreha zelf alsmede zijn broer en medekoning ontvingen het doopsel en stelden hem aan tot hun persoonlijke geestelijk leidsman.

In die tijd werd de westerse christenheid verscheurd door de ketterij van Arianisme.
Misschien had Frumentius daar al over horen spreken door zijn oom de filosoof Meropius. Maar naar alle waarschijnlijkheid had bisschop Athanasius dit onderwerp ter sprake gebracht: hij was een verwoed bestrijder van deze dwaalleer. De heilige bisschop zal zijn wijdeling wel op het hart gedrukt hebben zich daar nooit mee af te geven. Maar de Arianen hadden machtige begunstigers, onder wie keizer Constantius zelf (337-361). Deze schreef een brief aan de beide koningen van Ethiopië dat ze Frumentius moesten vervangen door een Ariaanse bisschop en dat ze hem, Frumentius, maar het beste aan de keizer zelf konden uitleveren. Vol verachting verscheurden de vorsten dit verzoek en hielden vast aan Frumentius en zijn leer. Deze stierf uiteindelijk na een arbeidzaam leven. Tezamen met Aedesius wordt hij vereerd als de ‘Apostel van Ethiopië’. Frumentius wordt ook liefkozend genoemd ‘Abba Salama’ (= ‘Vadertje Vrede’).

Al deze gegevens danken wij aan een tijdgenoot, de kerkhistoricus Rufinus van Aquileia († 410).