Iepen Monumintedei 2020

12 sep - zaterdag
Hele dag

Plaats:
Sint Vituskerk - Blauwhuis
Sint Vituskerk - Blauwhuis

Van


  • 10 oere Iepening Monumintdei yn de Sint Vitustsjerke mei presintaasje fan Stripboek ‘It Blauwe Hûs’
   It boek fertelt de komplete skiednis fan Blauhûs yn grutte mominten sa as de droechlizzing yn 1630,
   de bou fan it Blauwe Hûs, de oarloch en de evolúsje fan de lânbou en tsjerke.
   It boek is in initiatyf fan de Jubileum Kommisje 150 jier Sint Vitustsjerke en de gemeente Súdwest-Fryslân
  • Hiele dei rûnliedingen en terras op it tsjerkeplein
   De tsjerke is iepen, koster John Weel fersoarget rûnliedingen
   Yn de sakristy is de Dokumintêre oer de tsjerke te sjen
   Op it tsjerkhof is ynformaasje oer bysûndere momuninten
  • Middeis yn de pastorytún
   • 2x Teater foarstelling fan 20 minuten, foar alle leeftiden
   • Aktiviteiten Stichting Skûtsje De Freonskip mei neisit
  • Jûns 19.30 oere fiering mei Pastor Foekema en de Fanfare
  • Oanslutend gesellige jûn, organisaasje Skûtsje de Freonskip