Skip to content

Heeg

Werkvelden Heeg

Werkvelden

Onze parochie kent de volgende werkvelden:

A. Liturgie
B. Catechese
C. Diaconie (Parochiële Caritas Instelling)
D. Gemeenschapsopbouw
E. Financiën

A. Liturgie

Onder deze noemer vallen alle werkgroepen die zich op de één of ander manier inzetten voor de viering van de liturgie in onze parochie:

 • Werkgroep woord- en communievieringen

Contactpersoon: dhr. R.N. Tekstra, tel. 0515-443287

 • Werkgroep lectoren

Contactpersoon: dhr. R.N. Tekstra tel. 0515-443287

 • Werkgroep themavieringen

Contactpersoon: Mevr. M. Wezenberg tel. 0515-444850

 • Werkgroep gezinsviering-school

Contactpersoon: mevr. A. de Jong en mevr. C. Rijpma

 • Werkgroep kindernevendiensten

Contactpersoon: mevr. G. Klijn

 • St. Ceciliakoor

Contactpersoon. Mevr. M. Wezenberg tel. 0515-444850

Dirigent: Dhr. Paul Janssen

Organist: Dhr. Paul Janssen

 • Jongerenkoor Bontesjongers

Contactpersoon. Dhr. P. Wezenberg tel. 0515-444850

Dirigent: Dhr. Paul Janssen

 • Kosters

Contactpersoon: Dhr. R. N. Tekstra, tel. 0515-443287

 • Misdienaars

Contactpersoon: Henriëtte Kempenaar

 • Ziekencommunie

Contactpersonen: Mevr. A. de Jong-Brouwer en Mevr. M. Gerritsma-v.d. Werf

 • Misintenties:

Deze kunt u opgeven bij mevr. R. Teppema, tel. 0515-443404

 • Doop-, Trouw- en Rouwdiensten:

Contactpersoon: 1e Dhr. R.N. Tekstra, 2e Dhr. T. Zijlstra

 • Bloemversiering in de kerk

Contactpersoon: mevr. J. Flapper, tel. 0515-443180

B. Catechese

Parka (Parochie Katechese voor jongeren)

Deze is bedoeld voor jongeren van 12-15 jaar, die van de basisschool af zijn. De drie-jarige Parka wordt afgesloten met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De Parka wordt gegeven door gastouders.

Volwassenen catechese

Hieronder vallen:

o De ouder-avonden voor de ouders van de Eerste Communicanten en Vormelingen, wordt door de pastoraal werker begeleid.

o De voorbereidingen op doopsel en huwelijk, wordt ook door de pastoor en de pastoraal werker begeleid.

C. Diaconie (Parochiële Caritas Instelling)

De werkgroep diaconie wil sociaal maatschappelijk bezig zijn voor alle parochianen. Dat ziet zij als haar taak. Er te zijn voor speciaal de zieken, de ouderen, door het financieel te ondersteunen van de bejaardensoos op donderdagmiddag en het koffiedrinken elke zondag wanneer er een viering is.

Ook wil de diaconie projecten steunen via het Bisdom (vastenactie, Memisa etc.), en hulp verlenen samen met de andere kerken in Heeg.

Gedachteniskruisjes

Tijdens de uitvaartviering wordt het kruisje achter in de kerk opgehangen. De tweede Allerzielen na de uitvaart krijgt de familie dit kruisje mee tijdens de viering waar zij voor uitgenodigd wordt. Indien er door omstandigheden geen familie aanwezig is, zal het gedachteniskruisje door onze pastoraal werker bij de familie worden gebracht.

Koffiedrinken:

Op zondagmorgen na de viering staat de koffie klaar in de St. Josephzaal. Iedereen die het gezellig vindt om na de viering nog even samen te zijn, is van harte uitgenodigd om na de viering mee te komen voor een bakje koffie. (Dit is uitgezonderd eventuele feestdagen.)

D. Gemeenschapsopbouw

Op de volgende terreinen verstevigt de parochie de onderlinge band:

School :

Wij hebben als parochiekerk een goed contact met de r.k. basisschool in het dorp. Deze samenwerking vertaalt zich in het op school voorbereiden van gezinsdiensten, eerste communie, instuderen van liedjes en het maken van palmpaasstokken.

Catechese wordt door het team van de St. Jozefschool gegeven aan de hand van het “Trefwoord” .

Oecumene:

Zes keer per jaar is er in Heeg een vesper, afwisselend in de R.K. kerk en in één van de kerken van de federatie. Het vesperkoor is onder leiding van Dhr. H. Faber.

Ook is er op 2e Kerstdag, 2e Paasdag en Pinksteren een oecumenische viering in één van de kerken.

Het katholiek vrouwengilde (KVG)

Dit stelt zich ten doel vanuit evangelische inspiratie, een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijke leven, als met betrekking tot haar plaats in gezin, kerk en samenleving, o.a. door het stimuleren van contacten onderling, het verstrekken van voorlichting, het organiseren van cursussen, zowel creatief als m.b.t. zowel kader en studie en het verzorgen van leerzame als ontspanningsavonden.

Voorzitter: Mevr. J. Nauta, tel. 444 264

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

Dit is een organisatie van vrijwilligers, die tracht de belangen en de onderlinge contacten met en tussen de ouderen te behartigen.

De leden ontvangen 10x per jaar het provinciaal contactblad

“de Skeakel”en het landelijk blad “Nestor”, en af en toe een nieuwsbrief met daarop nieuws van de afdeling KBO Sneek.

Contactpersoon voor afdeling Sneek is Dhr. B. Zijlstra, tel. 442 406

E. Financiën

Kerkbalans

Onze kerk doet elk jaar mee aan de landelijke actie Kerkbalans. In het begin van het jaar ontvangen de parochianen van onze kerk van 20 jaar en ouder daarvoor een formulier waarop ze hun financiële steun aan onze kerk kenbaar kunnen maken. Ook kunnen de parochianen ons machtigen voor het automatisch incasseren van hun toezegging.

Meer informatie kan worden verkregen bij: Dhr. T. Zijlstra, tel. 0515-442943

Tarieven voor parochianen

Rouwdienst €300,00

Koor uitvaart € 75,00

Huwelijksviering €300,00

Dopen € 50,00

Misintenties €10 per keer

Bedenk uw parochie in het testament.

Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Eén van die goede doelen kan uw parochie zijn.

In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de parochie tot (mede) erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed.

U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een “legaat”of door een “erfstelling”.

Een “legaat “ is een vaststaand bedrag, maar kan ook een onroerend goed of voorwerp zijn, zoals een huis of schilderij. U kunt uw parochie ook tot mede-erfgenaam benoemen (“erfstelling”). Dan wordt de parochie samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Hoe pakt u zoiets aan?

U kunt contact opnemen met een notaris door wie u een testament laat opmaken. Een eerste, oriënterend gesprek is vaak kosteloos. Als parochie willen wij u graag informeren over de mogelijkheden en uw vragen omtrent een zinvolle besteding van “erfstellingen”en “legaten”.

Een andere optie is dat u een bepaalde activiteit wil sponsoren door een speciale bijdrage in de vorm van een gift. Als voorbeeld wordt een kroonluchter genoemd. U betaalt het bedrag van een kroonluchter in de vorm van een gift. Deze kroonluchter kan dan een eventuele naam krijgen.

Heeft u nog vragen dan kunt u daartoe het beste contact opnemen met de penningmeester dhr. T. Zijlstra of met de voorzitter dhr. C.S. van der Tol.

Collectebonnen

De bonnen hebben een waarde van 1 euro per stuk. Er zitten 24 bonnen op één vel. Deze bonnen kunt u zowel voor de collecte in de kerk als voor de deurcollecte gebruiken.

U kunt de bonnen krijgen door overschrijving van 24 euro per vel op onze bankrekening 32.61.03.414 t.n.v. R.K.kerk onder vermelding van: “ … (aantal) vel collectebonnen”.

Het grote voordeel van collectebonnen is dat wanneer u deze bonnen gebruikt, u een bewijs heeft van betaling, zodat deze betaling als gift aangegeven kan worden bij aangifte van de inkomstenbelasting. De bijdrage wordt op deze manier gedeeltelijk aftrekbaar. Eventueel kan de gift ook volledig aftrekbaar gemaakt worden als men ze notarieel vastlegt. Informatie hierover kunt u bij de penningmeester krijgen.

Mocht u geld willen overmaken voor speciale collectes (bijvoorbeeld de vastenaktie) dan kunt u dit storten op het rekeningnummer van onze kerk onder vermelding van de naam van die collecte Uw bijdrage wordt vervolgens doorgestort naar het betreffende doel.