Jubileum suster Atsje septimber 2021

Snein 19 septimber wie der yn de Sint Vitustsjerke fan Blauhûs

in feestelike fiering foar it 65 jierrich jubileum fan Suster Atsje Brattinga.

 

Nei de fiering wie der kofje en moeting mei de suster.

As kado is der mar leafst €.1275,00 ynsammele foar de missieposten yn Congo wêr de suster noch altyd kontakt mei hat.

Byinoar brocht troch giften fan parochianen, fûnsen en de kollekte.

Dit bericht is zichtbaar tot 15 September 2022