Karnaval ‘Light’ fiering yn de Blauhúster Sint Vitus

Zaterdag 13 februari 2021

30 Parochianen yn de tsjerke en rom 100 minsken hawwe it Live folge.

Jo kinne de fiering hjir (werom) sjen. Link:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2328978447245634&ref=watch_permalink

Nei de fiering is it boekje ‘Van Aswoensdag naar Pasen’ útdield.

De stapel wie samar op ! Takom wykein lizze se wer efteryn de tsjerke.

Bestelle kin ek fia