De kerkhoven van de parochie

Kerkhoven

Tot nu toe hadden de locaties Sneek, Blauwhuis en Reahûs een eigen reglement voor het beheer van het kerkhof. In goed overleg met de locaties, en met respect voor de plaatselijke gebruiken, ligt er nu één gezamenlijk reglement. Dit betekent dat hiermee de nu bestaande afzonderlijke kerkhofreglementen komen te vervallen. Dit nieuwe reglement is vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur op 05-07-2016 en goedgekeurd door de diocesaan administrator van Groningen-Leeuwarden op 14-07-2016 en met ingang van 01-08-2016 van toepassing verklaard.

Tevens is als bijlage in het reglement opgenomen de “VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN”.

Voor het reglement wordt verwezen naar de website-pagina “Reglement beheer kerkhoven”. Indien gewenst kan aan een rechthebbende ook een papieren exemplaar worden verstrekt.

Ook de tarieven zijn aangepast en met ingang van 01-08-2016 door het parochiebestuur van toepassing verklaard. Uitgangspunt bij het vaststellen van de nieuwe tarieven was een betere onderlinge afstemming met als doel de verschillen per locatie niet te vergroten. Ook hier geldt, dat het in rekening brengen van gebruikelijke lokale diensten gehandhaafd blijven.

Namens het parochiebestuur,
Pyt Bouwhuis

Wij willen onze website graag verbeteren

Daarvoor verzoeken wij u ons toe te staan gebruik te maken van cookies. Deze cookies betreffen geanonimiseerde gegevens voor Google-Analytics. Indien u deze cookies afwijst kunt u toch onze gehele website bekijken zonder dat enige data aan een derde partij wordt verzonden.