Kryst Toaniel Wekker Bliuwe, Gesinsfiering twadde Krystdei 2022

Fleurige gesinsfiering mei as tema ‘wekker bliuwe’ 2e Krystdei yn de St Vitus.
Mei toaniel troch bern en âlders, sang troch St Cecileakoar,   pastoar van der Weide as foargonger
en in protte heiten, memmen, pakes’s en beppes en oaren yn de tsjerkebanken.