Skip to content
Missie Ontwikkeling Vrede

MOV

de werkgroep(en)

Een belangrijke taak van de kerk is een dienende rol te spelen in de maatschappij dewelke de werkgroepen Diaconie en MOV behartigen. Werkgroep Diaconie voor dichtbij, werkgroep MOV voor veraf en met name in de Derde Wereld.

Hoewel de begrippen Missie, Ontwikkelingshulp en Vrede een verschillende inhoud hebben, zijn ze alle drie gebaseerd op solidariteit met de medemens elders. Alleen langs de weg van gerechtigheid (onze Missie) en solidariteit (door Ontwikkeling) kan Vrede gestalte krijgen.

De doelstelling van de werkgroep MOV is de parochianen, geïnspireerd door het Evangelie, bewust te maken en te betrekken bij de geestelijke en materiële noden en levensomstandigheden in ontwikkelingslanden en deze te lenigen. Hiertoe sluit de werkgroep zich aan bij de landelijke acties.

De landelijke acties betreffen de Adventsactie, de Vastenactie, Week van de Nederlandse Missionaris (juni), MIVA (augustus) en Missiezondag (oktober). De acties worden kenbaar gemaakt in het parochieblad, tijdens vieringen en door posters in het kerkportaal. Ook de lokale scholen worden gevraagd mee te doen aan met name de Vastenactie. Incidenteel promoot de werkgroep een  actie voor een stichting in de 40-dagentijd zo mogelijk onder de paraplu van Vastenactie als goedgekeurd eigen doel.

Op Witte Donderdag wordt voorafgaand aan de viering een sobere maaltijd zonder prijskaartje gehouden; wel is de opzet dat het middels een donatie na afloop een duur betaalde maaltijd wordt voor het project van de Vastenactie.

De Adventsactie richt zich op ‘moeder en kind’ waarvoor ieder jaar vier projecten worden aangedragen, waaruit dan in september in een bijeenkomst van de MOV-leden uit de vier locaties een keuze wordt gemaakt. Ook voor de Vastenactie is er ieder jaar in januari overleg om één en ander op elkaar af te stemmen.

Tenslotte geeft iedere locatie op haar eigen wijze invulling aan de vredesweek van PAX, zoals bijvoorbeeld een oecumenische vredesdienst. PAX staat voor VREDE. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen het IKV( Interkerkelijk Vredesberaad) en PAX Christi (RK). PAX werkt samen met betrokkenen aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapende conflicten en het opbouwen van rechtvaardige vrede.