De noveen: wie kent hem nog, wie doet er nog aan?

Noveen / novene / novena Pinksternoveen

Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt.
Dit ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.
Het bekendst is de Pinksternoveen ter voorbereiding van het Pinksterfeest in navolging van de apostelen die tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen in gebed bijeen waren.
Een andere noveen die de Kerk viert is de Kerstnoveen, de periode tussen 17 december en 24 december als voorbereiding op het Hoogfeest van de geboorte van de Heer.

Het woord noveen is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem = negen.

Noveenkaars

Noveenkaars

De Noveenkaars symboliseert (of representeert) het “Licht van Christus”.

Een noveenkaars is een kaars die negen dagen en nachten brandt met een speciale intentie.

Zoals de vraag om genezing of kracht voor een zieke, om uitkomst in moeilijke omstandigheden, om vrede, enz.

Noveengebeden  

Een noveengebed wordt met een bepaalde intentie gebeden.
Deze intentie kan bijvoorbeeld voor een of meer zieken zijn, voor het beëindigen van een bepaald conflict of voor de wereldvrede in het algemeen.
Er zijn diverse noveengebeden. Hieronder vindt u een aantal.
Zij zijn doorgaans gericht tot God, Jezus Christus, de H.Maagd Maria of een van de Heiligen.
Veel novenen zijn echter gericht tot Maria, de Moeder van God, als voorspreekster bij God.
Jezus heeft op Zijn kruis Maria als (geestelijke) Moeder van alle Christenen aangewezen.
Het is dus goed om noveengebeden tot Haar te richten.

Noveen tot het Heilige Hart van Jezus

O, mijn Jezus, die gezegd heeft:
“Voorwaar ik zeg u: vraagt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden!” Zie; ik klop, ik zoek en ik vraag U de genade …

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij
aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Glorie zij de Vader, en de Zoon,
en de heilige Geest.
Gelijk het was in het begin, nu en altijd
en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Noveen op voorspraak van de Heilige Clara van Assisi

(voor het verkrijgen van een gunst op voorspraak van de heilige Clara van Assisi)

Goede God,
U hebt Uw licht ontstoken
in de heilige Clara,
waardoor zij vol liefde
de weg is gegaan
van Uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus.
In mildheid en liefde
heeft Hij op haar voorspraak
veel mensen geholpen.

Ik vraag U,
op haar voorspraak;

-hier kunt u uw intentie(s) noemen-

Ik vertrouw
op Uw barmhartigheid,
op Uw gevende goedheid
en bid U om het licht
van de Heilige Geest,
deze negen dagen
en heel ons leven.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Noveen tot Onze Lieve Vrouwe van Lourdes

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
Moge Uw schoonheid en Uw glimlach onze harten verwarmen.

Moge Uw oproep tot boete ons bereid en edelmoedig vinden.

Mogen onze gemeenschappen steunen op het geloof van Petrus en de weg gaan in het spoor van Christus.

Moge de Onbevlekte Ontvangenis ons doen hopen op de teruggevonden onschuld en ons naar de heiligheid doen verlangen.

Moge het licht van Pasen in ons de vlam van de liefde aanwakkeren.

Maria, Koningin van de vrede;
zie met liefde neer op de volkeren in oorlog.

Maria, “heil van de zieken”;
schenk aan de zieken kracht en hoop.

Maria, U die de armoede heeft gekend;
schenk Uw hulp, langs onze handen, aan al wie misdeeld is.

Maria, Moeder van de Kerk;
moge iedereen zoals U “ja” zeggen op God’s roepstem.

Maria, Moeder van God;
doe ons het Magnificat zingen,
opdat het Rijk der Hemelen toegankelijk is.

« Uw intentie(s) »

Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
bid voor ons!
Heilige Bernadette, bid voor ons!

“O Maria, zonder zonden ontvangen,
bid voor ons, die onze toevlucht
tot U nemen.” (let op: 3x deze zin bidden!)1x ‘Weesgegroet’

Amen.