Bericht van de PCI  (PAROCHIËLE  CARITAS INSTELLING) nov 2022

In het bestuur van de PCI is door bisschop van den Hout als nieuw lid benoemd de heer J.J.M. (Hans) Haarsma uit Sneek. Ook is als kandidaat lid tot het bestuur toegetreden mevrouw S(usan) ten Kate uit Nijland. Het tal bestuursleden is daarmee op 7 gekomen en bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter:                     Jetse Brandsma, Reahûs
Secretaris:                     Maurits Flapper, Heeg
Penningmeester:            Rein de Wolff, Jirnsum
Notulist:                         Cathrien Couperus, Blauwhuis
Algemene zaken            Adrie Hegie, Sneek
Algemene zaken            Hans Haarsma, Sneek
Kandidaat lid                 Susan ten Kate, Nijland
Pastoor is geestelijk adviseur

Adrie Hegie is bezig met andere kerkelijke instanties in Sneek een diaconale opvang in één gebouw onder te brengen.
Hans Haarsma maakt zich sterk voor het Diaconaal Platform Sneek i.o.: initiatieven om met andere kerken en diaconieën concrete aandacht te geven aan mensen met een problematische achterstand zoals armoede en eenzaamheid.
Ieder bestuurslid heeft de taak om vanuit christelijke overtuiging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Dit alles strikt vertrouwelijk.
Door de huidige forse prijsstijging van met name energie en voedsel zijn er mogelijk onder u, of kent u iemand of meerderen, die dreigen niet meer rond te kunnen komen. Wat dan NOOIT mag gebeuren is dat de betreffenden in de schulden belanden, want dat is vaak een neerwaartse spiraal.
BENT U ZO’N IEMAND OF KENT U ZO’N IEMAND MELD HET ONS.
Dit kan door een briefje geadresseerd aan de PCI St. Antonius van Padua te sturen of te brengen naar: Singel 64, 8601AL Sneek of naar één van de bestuursleden.
Wij nemen dan contact met u op.

Is iemand onder u onverhoopt toch in de schulden beland, neem dan contact op met Budgetmaatje Fryslân: 06 518 09 996.

Bestuur PCI