Sneon 10 septimber Monumintedei yn en rûnom Blauhûs

Moarns:

•             Feestelik rûntsje om e tsjerke as offisjele iepening fan de gemeentelike Monumintedei, mei wethâlder fan erfguod Petra van den Akker en pastoar Peter van der Weide.

Middeis:

•             Tsjerkepaad mei rûnlieding en dokumintêre. Op it tsjerkeplein is in terras mei kofje en tee, én de Yskokarre fan De Saks

•             Fartocht oer de Marfeart by Greonterp en de Blauhúster puollen, mei kwisfragen oer alles wat je om je hinne sjogge. Foar alle dielnimmers nei ôfrin in Ysko op it Tjerkeplein terras.

Jûns:

•             Koarte strúntocht nei ferrassende plakjes yn Blauhús. Mei ♫ muzyk, sang ♪en in fiering yn de pastorietún.

Oant sjen ! Organisaasje, St Vitus Lokaasjeried

Dit bericht is zichtbaar tot 31 december 2022