TJERKHOF REAHUS ûnderhâld

Koart lyn ha ik it beheer fan it tsjerkhôf yn Reahus oernommen fan Mario Bertelink.
Bij dizze wol ik him betanke foar de goeie oerdracht, ik sil besykje it goed oer te nimmen.
Foar putsjes en sjoutsjes die in bytsje tusken wâl en skip fâle mei it reguliere ûnderhâld wol ik in ploegje frijwilligers gearstalle die ik hjir sa no en dan ris foar
freegje kin.
Wa hjir wat foar fielt mei him bij mij oanmelde op 06-53370044.

Groetnis Johan Hylkema

Dit bericht is zichtbaar tot 24 maart 2023