Skip to content

Blauwhuis

Werkvelden Blauwhuis

Werkveld liturgie

Onder liturgie verstaan wij al die bijeenkomsten die tot doel hebben om in bezinning en gebed, in woord en/of handeling de verbondenheid met God en met elkaar uit te drukken. Liturgie vieren wij, dat kan zowel uitbundig zijn als meer ingetogen. De vieringen willen een rustpunt zijn die de deelnemer opent voor Gods aanwezigheid. Liturgie bevat zowel sacramentele als niet sacramentele vieringen.

Aanvangstijden van de liturgie

In de kerk wordt de weekendliturgie wisselend gevierd.

Regelmatig is er op zaterdagavond om 19:30 uur of zondag morgen om 9:30 uur een eucharistieviering onder leiding van pastoor Van der Weide. Of een Woord- en Communieviering onder leiding van pastoraal werker Lucas Foekema of de leden van de liturgiegroep.

Uitzondering is de viering van de Eerste Heilige Communie; die begint om 10:00 uur!

Afhankelijk van het kerkelijk en burgerlijk jaar worden ook op andere dagen liturgie gevierd. Deze worden vermeld in het parochieblad.

Kerktelefoon

Mogelijkheid om de diensten vanuit de Sint Vituskerk, door middel van de telefoonaansluiting, via uw radio te ontvangen.

Voor informatie kunt u terecht bij de locatieraad.

Gebedsintenties

Bijna elke liturgievorm kent de voorbede. Het is pas echt een voorbede wanneer wij bidden voor anderen. Het is de liturgische naam voor wat, in het dagelijkse leven, solidariteit heet.

We bidden God om zegen en hulp voor elkaar en ook bidden we zo voor onze overledenen, met wie we blijvend verbonden zijn.

Parochianen kunnen een bijzondere gebedsintentie opgeven. Dit kan bij onze pastor bij Tineke Rypma of schriftelijk; via een briefje in de bus van de pastorie. Ook is er de mogelijkheid om misintenties aan te vragen via het volgende e-mail adres:

 De kosten van een intentie zijn € 7,50 per keer.

Doop en huwelijk en het sacrament der zieken

Voor informatie over het sacrament van de ziekenzalving, de sacramenten van doop en huwelijk en de voorbereiding daarop, kunt u contact opnemen met  onze pastoraal werker.

Sterfgeval

Wanneer u een sterfgeval meemaakt in uw naaste omgeving neemt u contact op met onze pastoraal werker

Pastor L. Foekema

Telefoon: 06-44290869

Indien deze niet telefonisch bereikbaar is kunt u contact opnemen met pastoor van der Weide.

Telefoon: 0515-412626

Tevens kunt u contact opnemen met de koster

Dhr. John Weel

Telefoon: 0515-532025 of mobiel: 06-13993613

e-mail:

Liturgiegroep

Het doel van deze groep is het samenstellen en voorgaan in Woord- en Communie- en andere vieringen.

De liturgie groep draagt zorg voor de liturgische bijeenkomsten van de gemeenschap bij allerlei gelegenheden, waar geen pastor bij aanwezig kan zijn. Deze groep vergadert eens in de drie maanden over de invulling van de Woord- en Communievieringen. Ook het maken van liturgieboekjes nemen ze, waar nodig, voor hun rekening.

Contactpersoon: Mw.  Tonny Hobma-Zijlstra

Telefoon: 0515-579318

e-mail: 

Lectoren

De lectoren lezen in de liturgie het Woord Gods en assisteren tijdens de vieringen de priesters en de liturgische voorgangers.

e-mail:

Hulpkosters

De hulpkosters draaien mee in een roulatie systeem voor de weekendvieringen. De koster zorgt voor de planning. Ze zorgen ervoor dat alles klaar staat voor de viering en dat de klok wordt geluid.

Contactpersoon: Dhr. John Weel

Telefoon: 0515-532025 of mobiel: 06-13993613

e-mail: 

Misdienaars

Wanneer de kinderen van de basisschool de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, kunnen ze zich opgeven als misdienaar. In deze liturgische functie assisteren zij de priester/pastoraal werker en eventuele andere voorgangers. Deze groep wordt ingedeeld en opgeleid door de koster en de pastoraal werker.

Eenmaal per jaar is er een misdienaars reisje, waar zij zelf eerst geld voor ophalen in het dorp.

e-mail:

Telefoonnummer: 06-38909704

Werkgroep kind en kerk

Om kinderen in de leeftijdscategorie van de basisschool meer bij de liturgie te betrekken en aan hen het verhaal van Jezus door te geven, is tijdens enkele vieringen de werkgroep kind en kerk actief.

Voor de allerkleinsten is er bij speciale gelegenheden een crèche in de pastorie.

Contactpersoon: Mw. Elske Brandsma

Telefoon: 06-30811479

 

Koren

Sint Cæcilia koor

Verzorgt de zang tijdens de weekendvieringen en trouw- en rouwdiensten.

Het St. Cæcilia koor oefent iedere woensdagavond van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur in de pastorie.

Dirigent en organist: Dhr. Doeke van Wieren

Adres: De Klampe 11

8731 CS Wommels

Telefoon: 0515-332118

Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen contact opnemen met

Dhr. Sikke Witteveen

Telefoon: 06-22484214

 

Gelegenheidskoor

Verzorgd de zang tijdens bepaalde vieringen en op verzoek bij gelegenheden.

 

Contactpersoon van het gelegenheidskoor is

Mw. Teatske Hobma-de Boer

Adres: Atsemar 7

8615 LP   Blauwhuis

Telefoon: 0515-579714

Bloemschikgroep Vitus Flora

De bloemschikgroep bestaat sinds 1998 en heeft als doel het verzorgen van de bloemstukken voor de Sint Vituskerk.

Per maand is er een groepje van drie personen die de bloemversiering verzorgt.

Voor het weekend komt de groep in de kerk bij elkaar en bedenkt wat voor materiaal er nodig is voor de betreffende maand. Potten, schalen, oase en andere materialen zijn altijd aanwezig in de pastorie. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de seizoenen en de vieringen van het kerkelijk jaar.

Wilt U het team van Vitus Flora versterken?

U bent van harte welkom.

 

Werkveld catechese

Door middel van catechese, het verkrijgen van meer kennis en inzicht in het geloof, willen we bereiken dat mensen bewuster in het leven van alledag komen te staan. Door met elkaar in gesprek te gaan kom je tot een eigen standpunt, beleving en inzet ten aanzien van het geloof.

Catechese rond de eerste Heilige Communie

Kinderen in de leeftijdscategorie van groep 4 van de basisschool kunnen deelnemen aan de eerste Heilige Communie. Na het sacrament van het doopsel is de eerste Heilige Communie de tweede stap waardoor het gelovig leven van het kind binnen de r.-k. kerk wordt gemarkeerd.

Kinderen christelijk opvoeden, inleiden in het katholieke geloof, is de verantwoordelijkheid van ouders. Parochie en katholieke basisschool bieden daarbij een helpende hand. De parochiële communiecatechese, waarin de basisschool participeert, vraagt daarom inzet van ouders. Daarnaast wil de parochie via deze catechese bij de ouders een bezinning op gang brengen over de betekenis en de beleving van de eucharistie.

Contactpersonen:

Pastor Lucas Foekema, pastoraal werker

Telefoon: 06-44290869

 

Vormselcatechese

Het leven groeit en rijpt. Omdat ook christelijk leven groeit en rijpt wordt, na doop en eucharistie, de opname in de katholieke kerk bevestigd met het sacrament van het Heilig Vormsel. In het Vormsel wordt bekrachtigd wat in de doop is begonnen.

Vormen komt van vromen: sterk en krachtig maken om deel te hebben aan de zending van Christus’ kerk. De vormeling ontvangt de gave van de Geest om de verantwoordelijkheid in de kerk op zich te nemen. Het Heilig Vormsel voltooid de basisuitrusting van de christen, de toerusting om het algemeen priesterschap van het volk Gods uit te oefenen. Dat wil zeggen: als gelovige actief deel te nemen aan de zending van de hele kerk. De vormselcatechese, waarbij ook de ouders als eerst verantwoordelijken voor de geloofsopvoeding zijn betrokken, is een samenwerkingsproject van parochie en basisschool.

De deelnemende kinderen uit groep 8 van de basisschool volgen een vormselproject. Pastoraal werker Jellema komt een aantal keren op school om dit project te begeleiden.

Contactpersonen:

Pastor Lucas Foekema, pastoraal werker

Telefoon: 06-44290869

 

Jongerencatechese

Kinderen opvoeden tot gelovige mensen kun je niet alleen. De parochie kent daarom jongerencatechese met lijnen naar liturgie, diaconie en samenleving. Het is een kleinschalig project. Gastouders ontvangen de groep op de pastorie. Aan de hand van cursusmateriaal spreken zij samen over het leven en het geloof. De gastouders worden begeleid door pastoraal werker van Beek. Het derde catechese jaar wordt afgesloten met een viering in samenwerking met de pastoraal werker en de liturgiegroep.

 

Volwassenen catechese

Ieder winterseizoen worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd onder leiding van een spreker. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Het doel van deze catechese avonden is een stukje verdieping en bezinning te vinden met elkaar.

Contactpersoon: Pastor Lucas Foekema

Telefoon: 06-44290869

Werkveld diaconie

Diaconie is zorg dragen voor elkaar. Elkaar niet vergeten, vooral niet de mensen die zo gemakkelijk vergeten worden; omzien naar elkaar, vooral naar de mensen naar wie niet of nauwelijks wordt omgezien. Voor de mensen die zorg- en/of hulpbehoevend zijn en de mensen die maatschappelijk en/of sociaal in de knel zitten.

Parochiële caritas instelling

De Parochiële Caritas Instelling (PCI), ooit het Armenbestuur, is een zelfstandige kerkelijke instelling met een door de bisschoppen vastgesteld reglement.

De financiële middelen van de PCI zijn afkomstig uit schenkingen, erfenissen en opbrengsten uit eigen bezit. Met die middelen bedrijft de PCI in ‘Christus’ geest de Caritas; de liefdewerken. De PCI stelt middelen ter beschikking om te voorzien in de tijdelijke noden, zowel binnen als buiten de parochie. Zo is de PCI participant in Solidair Friesland, de Friese instelling voor kerkelijk opbouwwerk.

Jaarlijks vind overleg plaats tussen het parochiebestuur en de caritas.

Contact met Caritas: https://www.sintantoniusparochie.nl/adressen/pci

Bezoekersgroep, verliesverwerking en zieken communie

Omzien naar parochianen is niet alleen een taak van een pastoor of pastoraal werker. Iedere gedoopte is geroepen zorg te dragen voor en om te zien naar broeders en zusters. In de vorm van een bezoekers-groep is die parochiële zorg gestructureerd.

Namens de parochie bezoekt de groep bij geboorte, ziekte of hoge ouderdom. Parochianen die in het ziekenhuis verblijven worden ook bezocht. Daarnaast staan de leden van de bezoekersgroep parochianen bij die, door overlijden, een verlies te verwerken hebben. Tevens is het mogelijk om via de bezoekersgroep of via de pastorie te laten weten dat u thuis de Heilige Communie wilt ontvangen. Weet u iemand die een bezoek op prijs zou stellen geeft dit dan door:

Contactpersoon: Mw. Teatske Hobma-de Boer

Telefoon: 0515-579714

Nieuwkomers in de parochie

Nieuwe parochianen worden opgenomen in de ledenadministratie van de parochie. Zij worden bezocht door een van de bestuursleden, ontvangen een parochiegids en ontvangen tweewekelijks het Vitusklokje in de bus of per mail. Alle parochianen nemen jaarlijks deel aan de Aktie Kerkbalans die eind januari landelijk gehouden wordt en die noodzakelijk is voor het draaiende houden van de eigen parochie. 

Contact:

Telefoon: 06-38909704

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

De werkgroep M.O.V. verstrekt informatie om in de parochie bezinning en vorming op gang te brengen rond missie-, ontwikkelings- en vredesvraagstukken. Daarnaast verleent de werkgroep service en steun aan de landelijke missieacties en -collecten.

Contactpersoon: Mw. Elbrich Witteveen

Telefoon: 0515-579762

Werkveld ondersteuning en voorziening

Parochieblad 

Elke 3 weken valt het Parochieblad bij alle parochianen en alle inwoners van Blauwhuis en omstreken in de bus met nieuws op het gebied van kerk en geloof  in de parochie. Hierin is een aparte sectie opgenomen voor de locatie Blauwhuis waar u nieuws vindt op het gebied van samenleving, sport en andere activiteiten in onze locatie.

Het parochieblad is in eerste instantie een uitgave waarin de vieringen, intenties en kerkelijke mededelingen van de komende weken bekend worden gemaakt.

Richtlijnen en aanleveren kopij: U kunt u kopij aanleveren voor een bepaalde datum (staat in het Parochieblad aangegeven). Bij voorkeur via de mail, anders in de brievenbus van de pastorie (niet in de groene bus).

In het Parochieblad kunnen individuele berichten en berichten voor plaatselijke verenigingen geplaatst worden. Er wordt een vergoeding gevraagd van € 5,= per geplaatst bericht. Voor het plaatsen van bedankjes, acties voor een goed doel e.d. door particulieren wordt geen bijdrage gevraagd. 

De redactie bepaalt in overleg met het parochiebestuur welke stukken geplaatst worden.

Postadres: Vitusdyk 29

8615 LN Blauwhuis

E-mail: 

Secretariaat locatie Blauwhuis

Het bijhouden van het leden- en adressenbestand van alle parochianen en hét adres voor het door geven van verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

Adres: Vitusdyk 29

8615 LN Blauwhuis

Werkgroep kerkschoonmaak(st)ers en koperpoetsers

Eens in de veertien dagen komt er een ploeg vrijwilligers om de kerk schoon te maken.

Wilt U deze gezellige ploeg versterken? Van harte welkom! Een ochtend in de twee maanden heeft u “dienst”. Om tien uur staat de koffie klaar in de pastorie.

Meer zin in koperpoetsen? Dit gebeurt vier keer per jaar.

Contactpersoon: Trynke Dooper

Telefoon: 0515-579135

Tuinonderhoud/ sneeuwruimers

De tuin van de pastorie wordt onderhouden door een groep vrijwilligers die meestal op maandagmiddag aan het werk gaan. Heeft u zin een handje mee te helpen neem dan contact op met:

Telefoon: 06-38909704

Rooms-katholiek kerkhof

Voor informatie over reglementaire zaken en tarieven en dergelijke kunt u contact opnemen met onze kerkhofadministrateur Dhr. Bert de Jong

Telefoon: 06-27474267 (b.g.g. 06-38909704)

E-mail:

Het reglement kunt u ook vinden op deze website onder het kopje begraafplaats.

Dragervereniging de laatste eer

Een van de belangrijkste werken van barmhartigheid is het begraven van de overledenen. Blauwhuis heeft een eigen dragervereniging. Overledenen worden door mede-parochianen op waardige manier naar hun laatste rustplaats gedragen.

Contactpersoon: Dhr. Bouke Hobma

Telefoon: 0515-579756

r.-k. Basisschool Sint Gregorius

Adres: Van der Looswei 4

8615 LV Blauwhuis

Telefoon: 0515-579262

Directeur : Mw. Rixt Minnema

De Sint Gregoriusschool maakt deel uit van het r.-k. samenwerkingsverband de Bisschop Möller stichting.

Deze beheert 30 r.-k. basisscholen in Friesland en Texel.

Tarieven

Voor meer informatie over de tarieven van rouw- en trouwvieringen, dopen, misintenties en het huren van het kerkgebouw voor bijvoorbeeld concerten kunt u contact opnemen met onze penningmeester:

Boudina Rijpma-van der Meulen

Telefoon: 06 2201 9179

e- mail:  of

Schenkingen en legaten

Meer geven tegen gelijke kosten, laat de belasting mee betalen!

De Sint Antonius van Paduaparochie, locatie Sint Vitus Blauwhuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een schenking aan de parochie kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Met andere woorden: U kunt meer geld geven zonder dat het u zelf mer kost!

Dat klinkt onwerkelijk maar het kan: de belastingdienst betaalt het extra geld.

De voorwaarde die de belastingdienst stelt is dat u de gift op papier vastlegt voor minimaal 5 jaar.

U kunt dit thuis regelen, zonder tussenkomst van een notaris. 

U kunt hier een formulier uitprinten, welke u thuis kunt invullen. U kunt deze dan inleveren bij onze penningmeester Boudina Rijpma-van der Meulen, zij handelt het dan verder af.

Rekenvoorbeeld:

Een rekenvoorbeeld op basis van een modaal inkomen met een belastingtarief van 42%.

Geen belastingvoordeel:

Gift:                            € 150,00

Belastingvoordeel:  €    0,00

Netto betaalt u:        € 150,00

Wel belastingvoordeel:

Gift:                            € 259,00

Belastingvoordeel:  €  109,00

Netto betaalt u:        € 150,00

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de penningmeester

Boudina Rijpma-van der Meulen

Telefoon: 06 2201 9179

e- mail:  of