Woansdei 19 april 2023 WOW Frysk ûnderwiis kongres – ferslach

Mei 275 dielnimmers, learlingen fan de Sint Gregoriusskoalle en publyk.
Middeis start byienkomst yn de Sint Vitus, jûns teater mei Tsjerk Ridder.

Dit bericht is zichtbaar tot 01 mei 2024